Numara : 8
Tarih : 29.1.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/8
 
KONU
 
Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna Bağlanacak İşlemlere Ait Sınırlar
 
 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 32 Sıra Nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 26/01/2002; 24652), yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanmış olan yeniden değerleme, kurumlar vergisi istisnaları ve yatırım indirimi işlemlerine ilişkin yeni sınırlar açıklanmıştır. Buna göre, söz konusu sınırlar 2002 yılı için (kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükelleflerin 2002 yılında başlayan özel hesap dönemleri dahil) aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
 
1. Yeniden Değerleme İşlemleri
Yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin tutarı 500 milyar lirayı aşan mükellefler, söz konusu kıymetlerin yeni değerleri üzerinden amortisman ayırabilmeleri için, bu işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettireceklerdir.
 
2. Kurumlar Vergisi İstisnalarına İlişkin İşlemler
A tipi yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarına ilişkin istisna ile Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesi hükmüne göre yararlanılacak istisna tutarının 50 milyar lirayı aşması halinde, mükellefler bu haddi aşan istisnalara ilişkin işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettireceklerdir.
 
3. Yatırım İndirimi İstisnasına İlişkin İşlemler
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, yatırım teşvik belgelerine bağlı olan ve proje tutarları toplamı 250 milyar lirayı aşan yatırımları nedeniyle yıllık beyannalerinde yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmek için, bu haddi aşan yatırım indirimine konu harcamalarını yeminli mali müşavirlere tasdik ettireceklerdir.
 
Yukarıda yer alan parasal hadler, Maliye Bakanlığınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 1 milyar liradan  daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.