Numara : 29
Tarih : 19.2.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/29
 
KONU
 
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Beyan Edilen Gelirin Ücretin Yanısıra Diğer Gelir Unsurlarını İhtiva Ettiği Durumda Gelir Vergisinin Hesaplanması
 
 
Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 17 sayılı Gelir Vergisi sirkülerinde yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirin ücretin yanısıra diğer gelir unsurlarından da oluştuğu durumda gelir vergisinin nasıl hesaplanacağına yönelik olarak açıklamada bulunulmuştur.

Bilindiği gibi Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesindeki gelir vergisi tarifesi altı ayrı gelir dilimi için % 20 ile başlayıp % 45 ile biten artan oranlı özelliğe sahiptir. Aynı madde gereği ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde dilimler değişmeksizin söz konusu oranlar beş puan indirilmek suretiyle uygulanmaktadır. 17 sayılı Sirküler, yıllık beyannamede hem ücret hem de diğer gelir unusrlarının birleştiği durumda ücrete isabet eden  gelir kısmına beş puan indirimli oran uygulamasının nasıl yapılacağını belirlemektedir.

Buna göre, sözü edilen durumda beyannamede beyan edilen toplam gelire (vergi matrahına) önce % 20 ile başlayıp % 45 ile biten artan oranlı tarife uygulanarak gelir vergisi hesaplanacaktır. Daha sonra beyannamede beyan edilen vergi matrahının ücret gelirinden oluşan kısmının % 5’i bu şekilde hesaplanan vergiden indirilmek suretiyle vergi yükümlülüğü belirlenecektir.
Söz konusu sirküler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
“T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Gelir Vergisi Sirküleri/17
 
Konusu
: Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
Tarihi
: 12/02/2004
Sayısı
: GVK- 17/2004-9/ Vergi Tarifesi
 
 
İlgili olduğu maddeler
: Gelir Vergisi Kanununun 103 ve 104. Maddeleri
İlgili olduğu kazanç türleri
: Ücretler

1 - Giriş
Yıllık gelir vergisi beyannamesinde ücret gelirlerinin de beyan edilmesi halinde, vergi tutarının ne şekilde hesaplanacağı bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Gelir Vergisinin Hesaplanması :
Gelir Vergisi Kanununun 104 üncü maddesinde, “Yıllık gelir vergisi, vergiye tabi gelirlerin yıllık toplamından 31. maddedeki indirimler düşüldükten sonra 103. maddedeki nispetler uygulanmak suretiyle hesaplanır.” hükmü yer almıştır.
Anılan Kanunun 103. maddesinin birinci fıkrasında, gelir vergisine tabi gelirlere uygulanacak “ Vergi Tarifesi” yer almakta olup, maddenin ikinci fıkrasında, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde tarifede yer alan vergi oranlarının beş puan indirilmek suretiyle uygulanması öngörülmüştür.
Buna göre, ilgili hükümler gereği yıllık beyannameye ücret gelirlerinin de dahil edilmesi durumunda, toplam vergiye tabi gelir (matrah) üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan nispetler ve 104. maddesindeki düzenlemeler esas alınarak gelir vergisinin hesaplanması, daha sonra ise matrahın ücret gelirinden teşekkül eden kısmı üzerinden %5 nispetinde gelir vergisi hesaplanarak ilk hesaplanan gelir vergisi tutarından düşülmesi gerekir. Bu yöntemle ulaşılan gelir vergisi tutarı, yıllık beyannamede “Hesaplanan Gelir Vergisi” olarak gösterilecektir.

Örnek: Yıllık beyannamede 13 milyarı gerçek ücret gelirinden olmak üzere toplam vergiye tabi geliri (matrahı) 24 milyardan oluşan bir mükellefin,vergi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır.
Vergiye tabi gelir (matrah)......................................................................
24.000.000.000
.-TL
Hesaplanan gelir vergisi ........................................................................
6.350.000.000
.-TL.
Ücret gelirleri için hesaplanan 5 puan vergi indirimi tutarı ..........................
650.000.000
.-TL.
(13.000.000.000 X %5)
 
 
Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı .............................................................
5.700.000.000
.-TL.
(6.350.000.000-650.000.000=)
 
 

Duyurulur.
 
Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü”
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.