Numara : 16
Tarih : 4.3.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/16
 
KONU
 
Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi, ÖTV, Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunluluğu Getirilmiştir
 
 
Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 346 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 3/3/2005; 25744) tam otomasyonlu vergi dairelerinin mükellefi bulunanlardan 2004 yılı aktif toplamı 200.000 YTL’yi (200 milyar TL’yi) veya cirosu 400.000 YTL’yi (400 milyar TL’yi) geçenler için bazı beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi mecburiyeti getirmiştir.
Bu zorunluluğa uymadan söz konusu beyannamelerin elden veya posta yolu ile gönderilmesi halinde VUK’un Mükerrer 355 inci maddesine göre kurumlar vergisi mükellefleri ve bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabı için 2005 yılında 1.180 YTL özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin uygulama esasları aşağıdaki gibidir.

1. Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunlu Beyannameler
Aşağıda belirtilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.
- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi,
- Kurumlar Vergisi Beyannamesi,
- Geçici Vergi Beyannamesi,
- Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (2/a beyannamesi hariç),
- Özel İletişim Vergisi Beyannamesi,
- Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi.

2. Beyannameleri Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar
31/12/2004 tarihi itibariyle aktif toplamı 200 milyar Türk Lirasını (200.000 YTL) veya 2004 hesap dönemine ait ciroları toplamı 400 milyar Türk Lirasını (400.000 YTL) aşan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

Aktif toplamı ibaresi, Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca tespit edilen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmiş ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş bilançonun aktifinde yer alan işletme varlıklarından oluşan net aktifi; ciro toplamları ibaresi, aynı mevzuata uygun olarak düzenlenmiş gelir tablosunda yer alan, satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen tutarlardan oluşan gayri safi hasılatı ifade etmektedir.

Özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi mükellefleri, yukarıda yer alan hadlerle sınırlı olmaksızın Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi, Özel İletişim Vergisi Beyannamesi ve Şans Oyunları Vergisi Beyannamesini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

Beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilen mükellefler dışında kalan ve tam otomasyonlu vergi dairelerine bağlı bulunan mükelleflerin de beyannamelerini, 340 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde elektronik ortamda gönderebilmeleri mümkündür.
Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen mükelleflerin, bağlı bulundukları vergi dairesinin tam otomasyonlu olması gerekmektedir. Vergi dairelerinin tam otomasyona geçirilmesi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, bu dairelerin sayısı sürekli olarak artmaktadır. Bu nedenle hangi vergi dairelerinin tam otomasyona geçmiş olduğu, Gelirler Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (www.gelirler.gov.tr) güncel olarak izlenebilir.

346 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğindeki söz konusu 200.000 YTL veya 400.000 YTL haddini aştığı için zorunlu olarak beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri gereken mükelleflerden aşağıda sayılanlar, beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceği gibi yetki almış meslek mensupları aracılığı ile de gönderebileceklerdir:

- 2004 yılı aktif toplamı 3.000.000 YTL ve net satışlar toplamı 6.000.000 YTL’yi aşanlar (beyannamelerini SMMM’lere imzalatma zorunluluğu bulunmayanlar),
- Herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükellefler,
- Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükellefler,
- Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri, Döner Sermayeli İşletmeler, Özerk Kuruluşlar ile Diğer Kamu Kurumları,
- Noterler.

Elektronik ortamda beyanname gönderme zorunluluğu getirilenlerden yukarıda sayılmayan mükellefler beyannamelerini 340 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ve 15 Sayılı VUK Sirkülerinde belirlenen esaslar çerçevesinde sadece meslek mensupları aracılığı ile elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Diğer yandan, sadece cari döneme ait beyannameler elektronik ortamda gönderilebilecektir. Bu nedenle, kanuni verilme süresi geçmiş bulunan beyannameler ile düzeltme (ek olarak verilenler dahil) ve pişmanlık talebi içeren beyannameler, bağlı bulunulan vergi dairelerine kağıt ortamında verilmeye devam edilecektir.

3. Mecburiyetin Başlama Tarihi
Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olanlar;
- 2004 yılına ilişkin olup, 15 Mart 2005 tarihine kadar verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini,
- 2004 yılı hesap dönemine ilişkin olup, 15 Nisan 2005 tarihine kadar verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamesini,
- 2005 yılının birinci geçici vergi dönemine ilişkin olup, 10 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamesini,
- 15-30 Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 10 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan (1) sayılı listeye ait Özel Tüketim Vergisi

Beyannamesini,
- 1-30 Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 15 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan (2/b), (3) ve (4) sayılı listelere ait Özel Tüketim Vergisi Beyannamelerini,
- Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 15 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan Özel İletişim Vergisi Beyannamesini,
- Nisan 2005 dönemine ilişkin olup, 20 Mayıs 2005 tarihine kadar verilecek olan Şans Oyunları Vergisi Beyannamesini,
340 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda bizzat kendileri veya aracılık yetkisi almış 3568 sayılı Kanuna göre meslek mensubu sayılan kişiler aracılığıyla göndereceklerdir.

Ayrıca, beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilen mükelleflerden, 340 Sıra Numaralı Tebliğde belirtilen hadleri aşanlar ile 15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde beyannamelerini elektronik ortamda göndermelerine izin verilenler, söz konusu tebliğde ve sirkülerde yapılan açıklamalar doğrultusunda bağlı oldukları vergi dairelerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle, zorunluluk kapsamındaki beyannamelerini bizzat kendileri de elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Söz konusu dönemleri izleyen dönemlerde verilecek söz konusu beyannamelerin de elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.
Elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elden veya posta ile gönderilmeleri durumunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde mükellefin durumuna uyan özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Bu ceza 2005 yılında kurumlar vergisi mükellefleri ve bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabı için 1.180 YTL olarak uygulanacaktır.

4. Aracılık Yetkisi Verilen Kişilerin Bağlı Oldukları Vergi Dairesinin Tam Otomasyonlu   Olmaması
340 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, beyannamelerin elektronik ortamda nasıl ve kimler tarafından gönderilebileceğine ilişkin açıklamalar yapılmış bulunmaktadır. Söz konusu Tebliğe göre beyannameler, tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefleri tarafından bizzat gönderilebileceği gibi, aracılık yetkisi verilmiş olan meslek mensupları (SMMM ve YMM) aracılığıyla da gönderilebilecektir.

Tam otomasyonlu olmayan vergi dairelerinin mükellefi olan ve aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensupları bağlı bulundukları vergi dairelerine 340 Sıra Numaralı Tebliği ekinde yer alan taahhütnameyi verecekler; vergi dairesi, taahhütnamenin bir örneğini Gelirler Genel Müdürlüğü’nün (0.312.342 22 59) numaralı faksına derhal gönderecektir. Taahhütnameyi faks ortamında alan Genel Müdürlük; kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı zarfı, aracılık yetkisi talebeden meslek mensubuna iletilmek üzere, meslek mensubunun bağlı olduğu vergi dairesine iletecektir. Vergi dairesi zarfı, 340 Sıra Numaralı Tebliğde yer alan esaslar doğrultusunda meslek mensubuna teslim edecektir. Bu meslek mensupları, tam otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

5. Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler
Beyannamelerini elektronik ortamda gönderecek mükelleflerin, bağlı bulundukları vergi dairelerine örneği EK:1’de yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi”ni doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir.
Bu şekilde talepte bulunan mükelleflere bağlı bulundukları vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir. Şifre zarfının mükellefe veya yetki verilen kişiye tesliminde, “... Vergi Dairesinin ... vergi kimlik numaralı mükellefi .....................’ya beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmesi için kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir.” şeklinde bir “Teslim Tutanağı” tanzim edilecek ve söz konusu tutanak mükellef veya noterde verilmiş vekaletnameyle yetki verdiği kişi ile, vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen Teslim Tutanağı ile Talep Formunun birer örneği mükellefin dosyasında muhafaza edilecektir.

Mükellef veya kanuni temsilci tarafından imzalanacak formun, bunlar tarafından bizzat vergi dairesine teslim edilemeyecek olması halinde, ilgili vergi dairesine verecekleri bir dilekçe ile kendilerine ait kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarfın vergi dairesince, noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kıldıkları kişiye verilmesini talep edebileceklerdir.

Bankalar hariç tüm mükellefler merkez ve şubelerinde aynı vergi kimlik numarasını kullanmaktadırlar. E-beyanname gönderenlere ait ihdas edilen kullanıcı kodu, parola ve şifrelerin mükellef bazında üretilebilmesi için de vergi kimlik numarası esas alınmaktadır.
Buna göre, mükelleflere vergi kimlik numarasıyla bağlantılı olarak bir adet kullanıcı kodu, parola ve şifre verildiğinden, merkez ve şubelere ait beyannamelerin aynı kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanılmak suretiyle gönderilmesi gerekmektedir. Bunu teminen mükellefler şubelerine ait beyannamelerini merkezde tek elden verebilecekleri gibi, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini şubelerine bildirmek suretiyle şubelerinin bulundukları yerden de verebilirler.

Ayrıca, 240 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bankalar her şubesi için ayrı bir vergi kimlik numarası almak zorunda olduğundan, bankalarca talep edilmesi halinde vergi dairesince her şube için ayrı kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.
Bilindiği üzere, aylık beyannamelerde yeminli mali müşavire ait bilgilere yer verilmemektedir. Bu nedenle, yeminli mali müşavir ile tam tasdik sözleşmesi yapmış olan mükellefler tarafından elektronik ortamda verilecek aylık beyannamelerde beyannameyi düzenleyen kısmına varsa serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavire ilişkin bilgiler, yoksa mükellefe ilişkin bilgiler yazılacaktır.

Yıllık beyannamelerin elektronik ortamda doldurulması ve gönderilmesi işlemi kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce yerine getirildiği durumda, beyannamedeki yeminli mali müşavir kısmına yeminli mali müşavirlere ilişkin bilgiler yazılacaktır. Beyannameyi düzenleyen kısmına ise mükellefin bilgileri yazılacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
 
EK: 1
ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME
TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ
..../..../...........
..............................................................Vergi Dairesi Müdürlüğüne / Başkanlığına

Beyannamelerimi elektronik ortamda göndermek istiyorum. Talebimin değerlendirilmesini ve tarafıma parola, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilmesini arz ederim.
 
MÜKELLEF KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ(*)
Vergi Kimlik Numarası
 
T.C. Kimlik Numarası
 
Adı, Soyadı / Unvanı
 
Ticaret Sicil No
 
Doğum Yeri /Tüzel Kişilerde Kanuni Merkezi
 
Doğum Tarihi / Tüzel Kişilerde Kuruluş Tarihi
 
Adresi
 
Bağlı Bulunduğu Oda ve Sicil No
 
Telefon Numarası
 
Faks Numarası
 
Elektronik Posta Adresi
 
Tarafıma elektronik beyanname gönderme yetkisinin verilmesi halinde;
Mükellef / Kanuni Temsilci (ler)
Adı Soyadı
İmza
Tarih
1. Bakanlık tarafından beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili yayımlanan genel tebliğ ve diğer ilgili düzenlemelerle getirilecek usul ve esasların tümüne uyacağımı,
2. Tarafıma verilmiş kullanıcı kodu, parola ve şifreden sorumlu olduğumu ve herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağımı ve kullanımına izin vermeyeceğimi, kullanıcı kodu, parola ve şifreyi başka amaçlarla kullanmayacağımı, işyerimin satışı, transferi ve işi bırakmada kullanıcı kodu, parola ve şifremi kimseye devretmeyeceğimi, kiralayamayacağımı ve satmayacağımı, almış olduğum kullanıcı kodu, parola ve şifrem ile başkaları tarafından işlem yapıldığını öğrendiğim anda Gelirler Genel Müdürlüğü 444 0 435 no.lu Çağrı Merkezine veya bağlı olduğum vergi dairesine bildireceğimi,
3. Kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin, kendim veya yetkili kişilerce yapılmadığı yönünde bir iddia ileri sürmeyeceğimi ve tüm kullanımlardan sorumlu olduğumu, kullanıcı kodu, parola ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendiğim anda (şifrenin, parolanın ve kodun kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelirler Genel Müdürlüğü 444 0 435 no.lu Çağrı Merkezine veya bağlı olduğum vergi dairesine bildireceğimi, bu bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve kullanımdan bizzat sorumlu olacağımı,
4. Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde ilgili vergi dairesi ve Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi kayıtlarının esas alınacağını,
5. Kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanılarak düzenlenen ve tarafımca onaylanarak manyetik ortamda gönderilen bildirim ve beyannamelerin tarafımdan imzalanmış sayılacağını,
kabul ve taahhüt ediyorum. 

(*) Adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde ortaklığa ait bilgiler yazılacaktır.