Numara : 19
Tarih : 26.3.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/19

 
KONU
Yurt Dışı Çıkış Harcında İndirim
 
 
23 Mart 2007 tarihli Resmi Gazetede (S: 26471) yayımlanmış olan  5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına alınan harç tutarı  1 Nisan 2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  70.-YTL’den 15.-YTL’ye indirilmiştir.Ayrıca harç uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.
  
1.             Yurt Dışına Çıkış Harcı Alınmayacak Kişiler
  
Aşağıda belirtilen kişilerden yurt dışına çıkış harcı alınmayacaktır:
  
·      Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar,
·      7 yaşını doldurmamış olanlar,
·      Yurt dışına ticarî amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı.
  
2.             Yurt Dışı Çıkış Harcı ile İlgili Diğer Düzenlemeler
  
Harcın beyan ve ödenmesinden sorumlu tutulan gerçek ve tüzel kişiler, tahsil ettikleri harcı gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine bir beyanname ile bildirmek ve üç gün içinde ödemekle yükümlüdürler.
 
Söz konusu Kanun hükümlerine göre ödenen harç, katma değer vergisi matrahının hesabında dikkate alınmaz.
  
Gelir İdaresi Başkanlığı; harcın tahsilat şeklini belirlemeye, harca tabi işlemlere taraf olanları harcın ödenmesinden sorumlu tutmaya, harca ilişkin beyan dönemlerini tahsilat tutarına bağlı olarak, onbeş günlük, aylık veya üçer aylık dönemler itibarıyla tespit etmeye, harcın iadesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Söz konusu Kanun uyarınca alınan harçlar 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesinin (f) bendine göre Toplu Konut İdaresine aktarılır.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş