Numara : 21
Tarih : 27.1.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/21
 
KONU
 
Yurt Dışına Çıkış Harcından Muaf Tutulanlara Yapılan İlaveler
 
 
Bakanlar Kurulunca yayımlanan (R.G.: 27/01/2004; 25359) 2003/6719 Sayılı “Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile 28 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere, bazı kişiler yurt dışına çıkış harcından muaf tutulmuştur.

Aynı Karar ile 2001/2762 sayılı Kararnamenin Eki Kararın 4 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; kara yolu (demir yolu dahil) veya ticari amaçla sefer yapan deniz taşıtları ile sınır komşusu ülkelere günübirlik seyahat edenlerin yurt dışına çıkış harcından muaf tutulması uygulamasında, söz konusu günübirlik seyahatin süresinin dini bayram tatillerinde 72 saat olarak uygulanması karara bağlanmıştır.

Yurt dışına çıkış harcından 28 Ocak 2004 tarihinden itibaren muaf tutulacaklar ile muafiyetten yararlanmak için ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda belirtildiği gibidir.

- Uluslararası sempozyum, seminer, konferans, toplantı, fuar, panayır, festival gibi etkinliklere katılmak amacıyla yurt dışına çıkış yapan meslek odaları ve bunların birlikleri temsilcileri (bağlı olduğu birliğin görevlendirme yazısı ibrazı),
- Bilimsel, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine katılmak veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkış yapan üniversite öğretim elemanları ile öğretmenler ve öğrenciler (üniversite öğretim elemanı ve öğrencisinin ilgili üniversiteden, diğerlerinin ise Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alacakları yazı ibrazı),
- Uluslararası tarih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festivalleri, kongreler, konferanslar ve panayırlar nedeniyle yurt dışına çıkacak topluluklar, folklor grupları (Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınacak yazı ibrazı),
- Yurt dışında gerçekleştirilecek ticari fuar ve iş gezilerine çıkan heyetler ile fuar organizasyonunda görev alanlar (bağlı bulunulan meslek odası veya birliğinin yazısının ibrazı).
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.