Numara : 37
Tarih : 12.7.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/37 KONU

Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve Vadeli Mevduat ve Vadeli Döviz Tevdiat Hesabı ile Özel Finans Kurumlarınca Açılan Katılma Hesabı Sahiplerinden Alınacak Özel İşlem Vergisi Hakkında Kanun

4705 (12.07.2001 tarih ve 24460 Sayılı R.G.) Sayılı Kanun ile yurt dışına çıkışlardan harç alınması ve 4481 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen fıkra ilgili açıklamalar bilgilerinize sunulmuştur. 

1.  Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması
Sözkonusu Kanuna göre, yurt dışına çıkış yapan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) Türk vatandaşlarından çıkış başına 50 ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında harç alınır.

Bakanlar Kurulu bu harçtan muaf tutulacaklar ile harcın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve harç miktarını bir katına kadar artırmaya veya kanuni oranlara kadar indirmeye yetkilidir. 
 
Sözkonusu Kanuna göre yurt dışına çıkışlardan harç alınması uygulaması 1.8.2001 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir. 
 
2.  Özel İşlem Vergisi
4705 Sayılı Kanun ile 4481 Sayılı (26.11.1999 tarihli ve mük.23888 R.G.) Kanunun 9 uncu maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen fıkra hükmü ise aşağıdaki hususları ifade etmektedir:

4481 Sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince 31.12.2002 tarihine kadar uygulanmak üzere, vadeli mevduat ve vadeli döviz tevdiat hesabı ile özel finans kurumlarınca açılan katılma hesabı sahiplerinden, her vade sonunda, her bir hesap için bankalar ve özel finans kurumlarınca 1.000.000.-TL özel işlem vergisi tahsil edilir.

Bankalar ve özel finans kurumları tarafından her ay tahsil edilen bu vergi, ertesi ayın yedinci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine bir beyanname ile beyan edilir ve aynı süre içerisinde ödenir. Bu hüküm Kanunun yürürlük tarihinden sonra vadesi dolan hesaplar için de uygulanır.

Sözkonusu değişiklik (12.7.2001) tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.

4481 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin c bendi gereğince, bu Kanuna göre ödenen vergilerin, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmeyeceği hükme bağlandığından, mükelleflerce ödenen özel işlem vergisi, ticari kazancın tespitindegider kaydedilemez.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.