Numara : 15
Tarih : 28.1.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/15
 
KONU: E-Beyanname Zorunluluğu Hakkında Hatırlatmalar
 
Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi ile ilgili yasal düzenlemeler 340, 346, 357, 367, 373 ve 376 sıra no.’lu Vergi Usul Genel Tebliğlerinde yapılmıştır. Bu tebliğler ile zaman içinde zorunlu e-beyanname gönderimi kapsamı genişletilmiştir. Buna göre hiç bir hadle sınırlı olmaksızın  elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu beyannameler aşağıda belirtilmiştir.
 
Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunlu Beyannameler
 
1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri (Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden  dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerinin beyannameleri)
 
2. Kurumlar Vergisi Beyannameleri
 
3. Geçici Vergi Beyannameleri
 
4. Muhtasar Beyannameler (İşletme Defteri tutanlar için Ocak 2008 tarihinden itibaren mecburidir)
 
5. Katma Değer Vergisi Beyannameleri (İşletme Defteri tutan mükellefler için Ocak  2008 tarihinden itibaren mecburidir)
  • KDV 1 Beyannamesi
  • KDV 2 Beyannamesi
  • KDV Tevkifatı (9015) 
  • Üçer aylık verilen KDV Beyannameleri (24.01.2008 tarihinden itibaren)
6. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannameleri
 
7. Özel Tüketim Vergisi Beyannameleri (2/A Beyannameleri hariç)
  • Petrol ürünleri, Doğalgaz ile diğer malların teslimleri için (ÖTV 1)
  • Kayıt ve tescile tabi olmayan motorlu taşıtlar için (ÖTV 2B)
  • Alkollü içkiler için (ÖTV 3/A)
  • Tütün mamulleri için (ÖTV 3/B)
  • Kolalı Gazozlar için  (ÖTV 3/C)
  • Dayanıklı  tüketim ve diğer malların teslimi için (ÖTV 4)
 
8.  Özel İletişim Vergisi Beyannameleri
 
9.  Şans Oyunları Vergisi Beyannameleri
 
10. Elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin olarak 5.3.2007 tarihinden itibaren verilecek olan “Düzeltme Beyannameleri”
 
Yukarıda sayılan beyannameler, otomasyona geçmiş olan vergi dairelerinin mükellefleri için elektronik ortamda gönderilmesi mecburidir.
 
Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin  (mal müdürlüklerinin) otomasyona geçme süreci devam etmekte olduğundan yukarıda belirtilen beyannamelere ilişikin zorunluluk, bağlı vergi dairelerinin otomasyona geçtiğinin Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde (www.gib.gov.tr) duyurulmasını izleyen 30 ncu günden itibaren başlayacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye