Tarih : 29.09.2014
Yayın Dönemi : Şubat 2015

Başlık: Tekne ile Motorun birleştirilmesinde ÖTV hk.
Tarih: 29/09/2014
Sayı: 76464994-135[2014.13]-223 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü
 
 
 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, özel tüketim vergisi (ÖTV) ödeyerek satın aldığınız teknenize motor takarak tescil ettirmek istediğinizi belirterek, bu işlem dolayısıyla ÖTV yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı konusunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1) maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi malların ilk iktisabı, kayıt ve tescile tabi olmayanların ise ithalatı ve imalatçıları tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'nin konusuna girmektedir. Kanuna ekli (II) sayılı liste uyarınca, 8901.10.10.00.11 G.T.İ.P numaralı 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar), 8901.10.90.00.11 G.T.İ.P numaralı yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar) ile 89.03 G.T.İ.P numaralı yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri, kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç) ÖTV kapsamında yer almaktadır.

            Mezkûr Kanunun;

            - (2/1-b) maddesinde ilk iktisap deyimi; (II) sayılı listedeki taşıtlardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi,

            - (2/1-c) maddesinde, kayıt ve tescil; motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescil,

            - (2/1-d) maddesinde ise motorlu araç ticareti yapanlar; (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler,

            olarak tanımlanmış olup, 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin;

            - (2.5) bölümünde, Kanunda "Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler" olarak nitelendirilenlerin, Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş motorlu araçlar üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak suretiyle motorlu araç ticaretiyle uğraşan kişi ve kurumlar olduğu,

            - (15.3.1.) bölümünde, motorlu araç ticareti yapanlardan satın alınan ve kayıt ve tescil ettirilmeden önce bir başka araca dönüştürülen araçların ilk iktisabında ÖTV'nin doğduğu, dolayısıyla kayıt ve tescile tabi bir aracı satın alıp, kayıt ve tescil ettirmeksizin üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak veya yaptırmak suretiyle kayıt ve tescile tabi bir başka araç imal edenlerin de ÖTV mükellefi olarak, söz konusu araçları ilk iktisap kapsamında teslim etmeleri, kullanmaya başlamaları, aktife almaları veya adına kayıt ve tescil ettirmeleri işleminde vergi beyan edecekleri, bu durumda ÖTV ödeyerek satın alınan araçları kayıt ve tescil ettirmeden önce bir başka araca dönüştürenlerin, bu araçları iktisabında ödedikleri ÖTV'yi, dönüştürülerek ilk iktisabı yapılan araçlar için hesaplanacak ÖTV'den indirmesinin, Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca mümkün bulunduğu,

            belirtilmiştir.

            Ayrıca, Kanunun (3/a) maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı liste kapsamındaki kayıt ve tescile tabi araçlarda vergiyi doğuran olay, araçların ilk iktisabında meydana gelmekte olup, (4/1-a) maddesi uyarınca Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan araçlar için verginin mükellefi motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler ve müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.

            Diğer taraftan, aynı Kanunun (11/3) maddesinde, (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının, bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak ÖTV hariç, katma değer vergisi (KDV) matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği hükme bağlanmış; konu ile ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (10.) bölümünde de ÖTV matrahına esas alınacak olan KDV matrahının tespitinde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20 ila 27 nci maddeleri hükümleri ile bu hükümlere ilişkin KDV Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamaların dikkate alınacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, mezkur Kanuna ekli (II) sayılı liste kapsamındaki kayıt ve tescile tabi teknelerin ilk iktisabından sonra ancak kayıt ve tescil ettirilmeksizin tadil edilerek motor eklenmesi/takılması halinde, motor ile teknenin bir araya getirilerek tescil edilmesi için öncelikle 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (15.3.1.) bölümü çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.