Tarih : 10.02.2015
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Yurtdışında faaliyette bulunan borsaların değerlemede esas alınıp alınamayacağı hk.
Tarih: 10/02/2015
Sayı: 11395140-105[263-2014/VUK1-18549]-226
Kapsam 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin yurtdışındaki türev piyasalarda ... üzerinde vadeli işlem sözleşmeleri yaptığını, türev işlemlere ilişkin değerlemelerin Vergi Usul Kanununun 263 ve 289 uncu maddeleri gereğince borsa rayici ile yapılması gerektiği ve ilgili maddelerde bahsedilen borsadan kastın sadece Türkiye'de faaliyette bulunan borsaların olmayıp, yurtdışında organize olan borsaları da kapsadığının düşünüldüğü belirtilerek, değerlemede yurtdışında faaliyette bulunan borsaların esas alınıp alınamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 258-312 nci maddelerinde değerleme hükümlerine yer verilmiştir.

            Mezkûr Kanunun 289 uncu maddesinde; "Bu bölümde yazılı olmayan veyahut yazılı olup da kendi ölçüleriyle değerlenmesine imkan bulunmayan iktisadi kıymetlerden bina ve arazi vergi değerleriyle, diğerleri, varsa borsa rayici, yoksa mukayyet değerleri, o da yoksa emsal bedeliyle değerlenir." hükmüne yer verilmiştir.

            263 üncü maddede de borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmıştır.

            Yukarıda yer verilen hükümlere göre, değerlemede yurtdışında faaliyette bulunan borsaların esas alınması mümkün olmadığından söz konusu türev işlemlerin mukayyet değeriyle, o da yoksa emsal bedeliyle değerlemeye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.