Tarih : 11.02.2015
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: İthal edilen iktisadi kıymetin kiralanması işleminde montaj giderlerinin maliyete eklenip eklenemeyeceği hk.
Tarih: 11/02/2015
Sayı: 11395140-105[269-2012/VUK-1- . . .]-233
Kapsam 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin yurtdışından ithal ettiği ... cihazlarını, müşterilerine belirli sürelerle ev veya iş yerlerinde kullanım amaçlı kiraladığı,  bunun karşılığında her türlü bakım ve onarım hizmetini de kapsayacak şekilde aylık kiralama ücreti tahsil ettiği; muhasebe kayıtlarında ithal edilen ... cihazlarının alım aşamasında stok olarak takip edildiği, kiralama sonrasında ise mülkiyetlerinin halen Şirketinizde olması nedeniyle sabit kıymetlerde izlendiği ve cihaz maliyetinin amortisman yoluyla itfa edildiği, diğer taraftan kira sözleşmelerine istinaden müşterilerin ev veya iş yerlerine gönderilerek kullanımına sunulan ... cihazlarının kurulumları sırasında montaj hizmetinin de çeşitli firmalara yaptırılarak bedelinin Şirkete fatura edildiği belirtilerek, cihazların kurulumu sırasında ortaya çıkan montaj maliyetlerinin ne şekilde muhasebeleştirilmesi gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

            262 nci maddesinde "Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder."

             269 uncu maddesinde "İktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir.

            Bu Kanuna göre, aşağıdaki yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir:

            1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı;

            2. Tesisat ve makinalar;

            3. Gemiler ve diğer taşıtlar;

            4. Gayrimaddi haklar."

            270 inci maddesinde "Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satınalma bedelinden başka, aşağıda yazılı giderler girer:

            1.Makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri;

            2.Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler.

            Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler."

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Bu itibarla, şirketinizce kiralanan ... cihazlarının müşterilerin ev ve işyerlerine kurulumu sırasında ortaya çıkan montaj giderlerinin, Vergi Usul Kanununun 270 inci maddesi uyarınca söz konusu iktisadi kıymetin maliyetine eklenecek giderler kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.