Tarih : 23.01.2015
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık 2014 yılına ilişkin sigorta poliçe bedellerinin 2013 yılında ödenmesi durumunda hangi dönemde giderleştirileceği.

Tarih 23/01/2015
Sayı 62030549-120[68-2014/474]-99

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; oğlunuz ... hakkında S.D.Ü. Araştırma ve Uygulama Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Kurulunca düzenlenen ve (%90) yüzde doksan özür oranı belirlenen 12.05.2011 tarih ve 229 sayılı Sağlık Kurulu Raporuna istinaden 2013 yılı gelir vergisi beyannamenizde engellilik indirimine ilişkin tutarı matrahınızdan indirim konusu yaptığınız, söz konusu raporu dilekçe ekinde bağlı bulunduğunuz vergi dairesine ibraz ettiğiniz, ancak vergi dairesince anılan indirimden faydalanabilmeniz için Başkanlığımızdan belge almanız gerektiğinin ifade edilmesi üzerine 07.05.2014 tarihinde Başkanlığımıza başvuruda bulunduğunuz, ancak engelli indiriminden Sağlık Kurulu Raporunun alındığı 12.05.2011 tarihi yerine başvuru tarihiniz olan 07.05.2014 tarihinden itibaren yararlandırıldığınız belirtilerek, Gelir Vergisi Kanununun 89'uncu maddesinde yer alan indirimden hangi tarih itibariyle yararlanabileceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31'nci maddesinde; Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabının birinci derece, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabının ikinci derece, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabının ise üçüncü derece engelli sayılacağı ve engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarların hizmet erbabının ücretinden indirileceği, engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usullerin Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun "Diğer İndirimler" başlıklı 89'uncu maddesinin 3'üncü bendinde; "Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.)." hükmü yer almıştır.

Konuyla ilgili olarak 24.02.1999 tarih ve 23621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 222 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Sakatlık İndiriminden Yararlanacakların Yapacakları İşlemler" başlıklı 4'üncü bölümünde; Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyenlerin bir dilekçe ve aynı bölümde belirtilen belgelerle birlikte illerde Defterdarlık/Başkanlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Malmüdürlüğüne başvurmaları gerektiği açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 24.09.1998 tarih ve 23473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli İle Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik de Değişiklik Yapan Yönetmelik" in 8'inci maddesinde; Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerinin yetkili sağlık kuruluşları tarafından düzenlenerek resmi yazıyla gönderilen raporları Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne (Gelir İdaresi Başkanlığı) gönderecekleri,

10'uncu maddesinde; Merkez Sağlık Kurulunca raporda yer alan sakatlık bulguları ve teşhisinin incelenmesi neticesi, bu Yönetmeliğe bağlı cetvellerde yer alan sakatlık arızalarına göre çalışma gücündeki kayıp oranlarının dikkate alınarak hizmet erbabının sakatlığı nedeniyle çalışma gücünün yüzde kaçını kaybettiği hususunda karara varılacağı,

11'inci maddesinde; Maliye Bakanlığının Merkez Sağlık Kurulu tarafından incelenmiş ve kesin karara bağlanmış olan raporları ilgili Gelir Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Müdürlüğüne, veya Malmüdürlüğüne göndereceği, anılan müdürlüklerin raporlarda belirlenen derecelere göre hizmet erbabının Gelir Vergisi Kanununun 31'inci maddesinin (2) numaralı bendinde belirtilen özel indirim miktarlarında sakatlık indiriminden yararlandırılmaları gerektiğini çalıştıkları kurumlara yazıyla bildirecekleri,

açıklamaları yer almıştır.

Bu kapsamda, engellilik indiriminin başlangıç tarihi olarak;

-Yetkili sağlık kuruluşuna sevk edilmek üzere, sözkonusu idari birimlere başvuran ve bu sevke bağlı olarak alınan raporu idareye sağlık kuruluşunca doğrudan gönderilen engelliler yönünden rapor tarihi,

-Önceden alınmış eski tarihli sağlık kurulu raporunu söz konusu idari birimlere teslim eden engelliler yönünden teslim tarihi,

-İhtilaf aşamasında yargı organları vasıtasıyla rapor alan engelliler yönünden son rapor tarihi,

-Hakem hastane tayin edilmesi üzerine bu hastanelerden rapor alan engelliler yönünden rapor tarihi,

esas alınmaktadır.

Başkanlığımızda yer alan dosyanızın tetkikinden; engellilik indiriminden yararlanmak üzere 07.05.2014 tarihinde Başkanlığımıza başvurarak, bakmakla yükümlü olduğunuz ... hakkında S.D.Ü. Araştırma ve Uygulama Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Kurulunca düzenlenen 12.05.2011 tarih ve 229 sayılı Sağlık Kurulu Raporunu teslim ettiğiniz, söz konusu raporun Merkez Sağlık Kurulu tarafından incelenerek bakmakla yükümlü olduğunuz oğlunuzun çalışma gücünün (%90) yüzde doksanını kaybettiğine karar verildiği ve başvuru tarihinizden itibaren Gelir Vergisi Kanununun 89/3'üncü maddesi gereği aynı kanunun 31'inci maddesinde yer alan birinci derece engelliler için uygulanan engelli indiriminden yararlandığınız anlaşılmıştır.

Buna göre, engellilik indiriminin uygulanabilmesi için yetkili sağlık kuruluşundan alınan raporunuzun Merkez Sağlık Kurulu tarafından onaylanması gerekmekte olup, oğlunuz ...'ya ait S.D.Ü. Araştırma ve Uygulama Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Kurulunca düzenlenen ve (%90) yüzde doksan özür oranı belirlenen Sağlık Kurulu Raporunun 12.05.2011 tarihli olmasına rağmen, Başkanlığımıza 07.05.2014 tarihinde müracaat etmeniz ve Merkez Sağlık Kurulu tarafından da başvuru tarihinden itibaren söz konusu indirimden faydalanmanızın uygun bulunması nedeniyle, serbest meslek kazancınız dolayısıyla vereceğiniz yıllık gelir vergisi beyannamenizde bildirilecek gelir vergisi matrahınıza engelli indiriminin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 ve 89'uncu maddelerinde yer alan usul ve esaslara göre 07.05.2014 tarihi itibariyle uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.