Tarih : 03.03.2015
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Yapılan iş sözleşmesi çerçevesinde, satıcı firmanın ürünleri için verilen servis hizmetinde, servis araçlarıyla müdahalenin yapılabilmesi için gerekli olan standart ekipman ve parçalar için sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.
Tarih: 03/03/2015
Sayı: 67854564-010.01-103
Kapsam  

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuzda yer alan hususlarla ilgili olarak ilgi (b)'de kayıtlı yazımızla tarafınıza görüş tayin edilmiştir.

            Bu kez aynı konu ile ilgili olarak Başkanlığımıza verilen ilgi (c)'de kayıtlı özelge talep formunuzda; ... A.Ş. ile yaptığınız iş sözleşmesi çerçevesinde ... servis ve bakım hizmetleri için bedelsiz parça değişimi yaptığınız; servis araçlarınızda müdahalenin yapılabilmesi için gerekli olan standart ekipman ve parçalar ile arızanın niteliğine uygun ... A.Ş. tarafından ithal edilerek firmanıza teslim edilen ... ‘nın yedek parçaları, arızalı ... ve parçalarının bulundurulduğu belirtilerek, bu malzemeler için sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda Başkanlığımızın görüşü istenilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Faturanın Şekli " başlıklı 230 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının 5 numaralı bendinde; "Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,( Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

            Malın bir mükellefin birden çok işyerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 23'üncü madde hükmü uygulanır.  İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

            Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz." hükmüne yer verilmiştir.

            Anılan bent hükmünden de anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi; ticari mal hareketinin izlenmesi amacıyla düzenlenen bir belgedir.

            Öte yandan, 173 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (c) bölümünde; alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda mal alacakları belli olmayan ve alıcılara iş yerlerinde teslim edilmek üzere satıcı tarafından kendi nakil vasıtası ile mal gönderilmesi halinde, nakil vasıtasına yüklenen tüm mallar için "Muhtelif Müşteriler" ibareli tek bir sevk irsaliyesi düzenlenmesinin tebliğde yapılan açıklamalar dahilinde mümkün olduğu belirtildikten sonra bu şekilde düzenlenmiş sevk irsaliyesi ile sevk edilen ve alıcının talep ettiği miktarda teslim edilen mallara ait faturaların, fatura düzenleme süresi beklenilmeksizin malın teslimi anında düzenlenmesinin şart olduğu açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre; servis araçlarınızda bulundurulan standart ekipmanlarınızdan alet, edevat gibi demirbaşlarınız için sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, bakım ve onarım hizmeti kapsamında değiştirilmek veya kullanılmak üzere taşınan yedek parçaların taşınması sırasında müşterilerin kimler olacağı ile nereye gidileceğinin bilinmesi halinde her bir müşteri adına ayrı ayrı sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.

            Ancak, söz konusu yedek parçaların taşınması sırasında müşterilerin kimler olacağı ile nereye gidileceğinin belli olmadığı hallerde "muhtelif müşteriler" ibareli sevk irsaliyesi düzenlenmesi mümkün bulunmakta olup, bu durumda servis dönüşü sırasında kullanılmayan yedek parçaların irsaliye üzerine işaretlenmesi ve tekrar servise çıkılacağı zaman ise servis elamanının yanında veya araçta bulanan yedek parçalara ilaveten yeni parça alınması veya yükletilmesi halinde de tüm yedek parçalar için yeni bir sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.

            Diğer taraftan, düzenlenecek sevk irsaliyelerinde, yedek parçaların bakım onarım hizmeti sözleşmeleri kapsamında ücretsiz değişim için taşındığına ilişkin bir açıklamaya da yer verilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.