Tarih : 02.09.2013
Yayın Dönemi : Mart 2015

Başlık: Atik için ödenen vergilerden iade hakkı doğuran işlemlere pay verilip verilemeyeceği.
Tarih: 02/09/2013
Sayı: 39044742-KDV.32-1388
Kapsam 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Firmanız tarafından ... ilçesinde süt ve büyükbaş hayvan besiciliği, ... ilçesinde de seracılık faaliyetlerinde bulunulduğu ve sera ürünlerinin ihraç edildiği belirtilerek, ihracat istisnası dolayısıyla iade/mahsup talebinde bulunulan dönemlerde ihraç edilen ürünlerin bünyesine giren ve genel giderler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisi tutarlarının hesaplanmasında nasıl bir yol izlenileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 32 nci maddesinde; bu Kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri ile 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV nin Bakanlığımızca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı,

            33/1 inci maddesinde ise bu Kanuna göre indirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemlerin bir arada yapılması halinde, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin ancak indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmının indirim konusu yapılabileceği,

            hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, 24 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (E) bölümünde yer alan açıklamaya göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen iade hakkı doğuran işlemlerden oluşan mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet için ödedikleri vergilerin iadesi mümkün bulunmaktadır. Bu işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler, indirimin mümkün olmaması halinde mükellefe iade edilebilmektedir. İade kapsamına mal ve hizmet alışları yanında genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetler için ödenen vergiler de dâhildir. Ancak, bir vergilendirme döneminde iade edilebilecek vergi, o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin genel vergi oranı (% 18) ile çarpılması sonucu bulunacak tutardan fazla olamayacaktır.

            Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 275 inci maddesine göre maliyet muhasebesi tutanlar, genel giderlerden mamule verilen payın hesabında hangi usulü kullanıyorlarsa, bu giderlere ait KDV için de aynı usule göre işlem yapmaları gerekmektedir.

            Buna göre, Kanunun 11/1-a maddesi kapsamında iade hakkı doğuran işlemlerinizle ilgili genel giderler nedeniyle yüklendiğiniz ve ait olduğu dönemlerde indirim yoluyla giderilemeyen vergilerin söz konusu genel giderlerin kullanılmaya başlanıldığı dönemden itibaren iade hakkı doğuran işleme genel vergi oranı (% 18) uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı geçmemek üzere iadeye pay verilmek suretiyle giderilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, istisna kapsamında teslimleriniz (sera ürünlerinin yurt dışına satışı) için yapılan giderlerin münhasıran KDV iadesine esas olan malların üretiminde ya da tesliminde kullanılması durumunda tamamının KDV iadesine ilişkin yüklenime konu edilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Ancak, Firmanız tarafından imal edilen sera ürünlerinin, ihracat teslimlerinizin yanı sıra yurt içi teslimlerinize de konu edilmesi halinde, yurt içi satışlarınıza isabet eden genel giderlerin, ihracat teslimleriniz nedeniyle yüklenilen katma değer vergisi hesabına dâhil edilemeyeceği, genel giderlerden mamule verilen payın hesabında hangi usulü kullanıyorsanız bu giderlere ait KDV için de aynı usule göre işlem yapmanız gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.