Tarih : 14.09.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

BOLU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

68509125-125.01-[2015/01]-11

14/09/2015

Konu

:

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Bolu ilinde bulunan fabrikanızda atık ısıdan elektrik üretimi amacıyla …………….. tarihli ve ………….. sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında "komple yeni yatırımınıza" 2013 yılında başladığınız, yatırım devam ederken 09.05.2014 tarihli ve 28995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 17 inci maddesine eklenen "k) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç)" bendiyle 19.06.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, yatırım teşvik belgesine bağlanmış olan yatırımınızın öncelikli yatırım konuları arasına alındığı, yatırımınızın öncelikli yatırım kapsamına alınması hasebiyle anılan teşvik belgesinin 10.09.2014 tarihinde revize ettirilerek, öncelikli yatırım konularının faydalanabileceği % 80 vergi indirimi ile % 40 yatırıma katkı oranı yanı sıra anılan Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen diğer destek unsurlarını da kapsar hale geldiği, revize ettirilen teşvik belgenize konu yatırımınızın 2014 yılının Ağustos ayında deneme üretimine başladığı ve bir ay sonra işletmeye alındığı, komple yeni yatırım statüsünde olan yatırımınız çerçevesinde üretilen elektriğin satışa konu edilmeyip şirketiniz tarafından üretimde kullanılması nedeniyle şirketinizin bu yatırımdan maliyet tasarrufu sağlamak suretiyle kazanç elde ettiği belirtilerek indirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazancın nasıl tespit edileceği hususunda Defterdarlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmiştir.

 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde,

 

            "1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

 

            (2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder.

 

            ..."

 

            hükmüne yer verilmiştir.

 

          Bu hüküm uyarınca, Bakanlar Kuruluna tanınan yetki çerçevesinde belirlenen ve Hazine Müsteşarlığı/Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

 

            Öte yandan, ilgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, faaliyetlerinize ilişkin elektrik enerjisi ihtiyacının bir kısmının söz konusu komple yatırımınız kapsamında atık ısıdan üretilen elektrikten karşılanmak suretiyle dışarıdan daha az miktarda elektrik enerjisi satın alındığı, bu sayede şirketinizin birim üretim maliyetlerinin dışarından sağlanan elektrik enerjisi birim fiyatı ile atık ısıdan üretilen elektrik enerjisinin birim maliyeti arasındaki fark kadar azaldığı ve yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımınızdan üretim maliyetlerinde tasarruf sağlanmak suretiyle kazanç elde edildiği anlaşılmıştır.

            Buna göre, teşvik belgesi kapsamındaki söz konusu yatırımınız neticesinde atık ısı kaynaklarından üretilen ve faaliyetlerinizde kullanılan elektrik enerjisinin dışarıdan satın alınması halinde doğrudan elektrik enerjisi için (KDV, TRT Payı, BTV ve Enerji Fonu gibi elektrik tüketimine bağlı unsurlar hariç) ödenecek bedel ile bu elektrik enerjisinin şirketiniz tarafından üretilmesi nedeniyle katlandığınız maliyetler arasındaki farkın indirimli kurumlar vergisine tabi tutulacak kazanç olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.