Tarih : 01.09.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[5-2015/56]-78088

01/09/2015

Konu

:

TUGS'a kayıtlı römorkör hizmetine ilişkin Mahkeme kararına istinaden ödenen tazminat ve temerrüt faiz gelirlerinden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmayacağı.

 

         

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı römorkörler ile römorkör hizmetleri konusunda faaliyet gösteren şirketiniz tarafından, sahibi olduğunuz römorkörlerle verilen römorkaj hizmetine ilişkin olarak ………………….. ile şirketiniz arasında düzenlenen ve karşı firma tarafından haksız nedenle sona erdirilen sözleşmede uyuşmazlık olması halinde tahkime gidileceğine ilişkin hükme yer verildiği ve şirketinizce açılan tahkim davasının lehinize sonuçlandığı belirtilerek, dava sonucunda tahsil edilen ve edilecek olan tazminat ve temerrüt faiz gelirlerinin kurumlar vergisinden istisna olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

          

            4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinde, Kanunda geçen gemi kavramının ticari amaçla kullanılan her türlü yük, yolcu ve açık deniz balıkçı gemilerini ifade ettiği, aynı Kanunun 12 nci maddesinde ise bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançların, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

             1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.12.1.2. İstisna kazanç tutarının tespiti" başlıklı bölümünde;

            "İstisnanın uygulanabilmesi için gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen hasılattan, bu faaliyetlere ilişkin giderlerin düşülmesi suretiyle istisna kazancın tespiti gerekir.

            Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesi sonucunda zarar doğması halinde, bu zararın diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde, gemiye ait amortisman ve itfa payları da dahil olmak üzere bu faaliyet için yapılan giderler, istisna kapsamı dışında elde edilen kazançlardan indirilemeyecektir.

            Münhasıran Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerle yapılan deniz taşımacılığı faaliyetlerinden elde edilen kazançlar ile bu gemilerin devrinden doğan kazançlar istisnaya konu olacağından, anılan faaliyetler nedeniyle doğan alacaklara ilişkin kur farkı ve vade farkı gelirlerinin kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan, anılan sicile kayıtlı gemilerle yapılan deniz taşımacılığı ile bu gemilerin devrine ilişkin faaliyetlerle ilişkili olmaksızın elde edilen kur farkı, vade farkı gelirleri ile faiz, repo ve benzeri faaliyet dışı gelirler için söz konusu istisna uygulanmayacaktır.

            İstisnadan yararlanılabilmesi için kayıtların, istisna kazanç ile diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç ayrımının yapılmasını sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir."

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, söz konusu istisnanın kapsamı Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar ile sınırlı olup şirketinizin sahip olduğu ve Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı römorkörler ile verilen römorkaj hizmetine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin hizmeti alan şirket tarafından feshi nedeniyle açılan dava sonucunda, mahkemece tarafınıza ödenmesine karar verilen tazminat ve temerrüt faizi gelirlerinin, söz konusu kurumlar vergisi istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.