Tarih : 13.07.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[177-2014/VUK2-7948]-67952

13/07/2015

Konu

:

Defter tutma hadleri.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, halk ekmek bayisi olarak faaliyet gösterdiğiniz, bir ayda ortalama ... TL tutarında ekmek alım satımında bulunduğunuz ve ekmek satışında kar marjının %... olduğu belirtilerek, bilanço esasına göre defter tutup tutmayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünü talep edildiği anlaşılmaktadır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinde, "Aşağıda yazılı tüccarlar, I inci sınıfa dahildirler:

            1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı (01/01/2015 tarihinden itibaren) 160.000- TL'yi veya satışları tutarı (01/01/2015 tarihinden itibaren)  220.000- TL'yi aşanlar,

            2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı (01/01/2015 tarihinden itibaren) 88.000- TL'yi aşanlar;

            3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı (01/01/2015 tarihinden itibaren) 160.000- TL'yi aşanlar;

            ..."  hükmüne yer verilmiştir.

           Diğer taraftan Kanunun 180 inci maddesinde, "İş hacmi bakımından II nci sınıfa dahil tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I inci sınıfa geçerler.

            1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177 nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa ... " hükmü yer almaktadır.

           Bu itibarla, 2014 hesap döneminde halk ekmek bayisi faaliyetinizle ilgili olarak yıllık alışlarınızın toplamı [(160.000) + (160.000 x %20) =] 192.000 TL'yi aştığından 2015 hesap döneminden itibaren birinci sınıf tüccar olarak bilânço usulüne göre defter tutmanız gerekmektedir.

            Öte yandan özelge talebinizde belirtilen ekmek gibi emsallerine nazaran düşük karla satışı yapılan emtiada sadece komisyon veya karın defter tutma hadlerinde dikkate alınmasına ilişkin hüküm ve düzenlemeye Kanunda yer verilmemiştir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.