Tarih : 21.07.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

64597866-105[231-2015]-17453

21/07/2015

Konu

:

Atık imha işlemlerinde analizin uzun sürmesi durumunda fatura düzenleme süresi

 

         

 

            Özelge talep formunuzda; Şirketinizin endüstri kuruluşlarının tehlikeli atıklarını topladığı, bertarafını yaptığı veya yaptırdığı, bu kapsamda atıkların müşteriden teslim alınması ve tesise kabul edilmesi esnasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi evrakı olan Ulusal Atık Taşıma Formunun (UATF) kullanıldığı, söz konusu formla teslim edilen atığın tesisinizde bertaraf metodunu ve fiyatını kesinleştirmek için bir takım kontrol analizlerinin yapılması gerektiği, bu analizlerin bir kısmının birkaç günde yapıldığı bazı durumlarda ise iki ila üç haftaya kadar sürdüğü, uzun süren analiz işlemlerinde faturaların azami yedi gün içinde düzenlenemediği belirtilerek, bu hususta Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Faturanın Tarifi" başlıklı 229 uncu maddesine göre fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. 

            Anılan Kanunun "Faturanın Nizamı" başlıklı 231 inci maddesinin birinci fıkrasının beş numaralı bendine göre faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmekte olup bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır.

            Öte yandan; 14.03.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin "Geri kazanım ve bertaraf edenin yükümlülükleri" başlıklı 10 uncu maddesinde; Bertaraf edenin; atığın tesise girişinde bertaraf işleminden önce atığın fiziksel ve kimyasal analizini yapmakla, atığın taşıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluğunu tespit etmekle, kabul ettiği atığın taşıma formunu imzalamak ve otuz gün içinde üreticiye göndermekle, atık üreticisi tarafından bertaraf tesislerine ödenecek atık bedelini, atık kategorileri ve bertaraf yöntemlerine göre, bertaraf tesisinin bulunduğu bölgede yer alan illerin sanayi odaları temsilcileri, sanayi odalarının bulunmadığı illerde ticaret ve sanayi odaları temsilcileri ile birlikte belirlemekle yükümlü olduğu belirtilmiştir.

            Buna göre, atıkların bertarafı hizmetinden önce atığın fiziksel ve kimyasal analizini yapmak, atığın taşıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluğunu tespit etmek vb. görevlerle yükümlü olduğunuz dikkate alındığında faturanın, zorunlu analizlerin tamamlanıp atıkların işletmenize kabul edildiği tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.