Tarih : 21.07.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[171-2015/VUK2/8406]-69397

21/07/2015

Konu

:

İşletme bünyesinde iki ayrı damga vergisi defteri tutulmasının mümkün olup olmadığı

 

         

 

            İlgi özelge talep formunuzdan; şirketinizin taraf olduğu kiralama sözleşmeleri ile yine şirketinizin taraf olduğu ve damga vergisine tabi diğer kağıtları ayrı ayrı takip edebilmeniz amacıyla iki ayrı damga vergisi defteri tutmanızın mümkün olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 220 nci maddesinde, tasdike tabi defterler sayılmış olup, aynı Kanunun 221 ve 223 üncü maddelerinde de tasdik zamanı ve tasdik makamına ait hükümlere yer verilmiştir.

 

            Vergi Usul Kanununda sayılan tasdike tabi defterler arasında "Damga vergisi defteri" yer almamakta olup, 16 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde sayılmak suretiyle belirlenen kuruluşlardan olan anonim şirketlerin sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettireceğine; 20 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde ise belirlenen bu kuruluşların makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti yapılması şeklindeki ödemelerini kaydetmek için "Damga vergisi defteri" adı altında özel bir defter tutacağı, bu defterin tutulmasında, Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı ve tasdik zamanına ilişkin 215-219 uncu ve 221 inci maddelerindeki hükümlere uyulacağı ve söz konusu defterin notere tasdik ettirileceğine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 

 

            Buna göre, şirketinizin taraf olduğu kağıtlara ilişkin olarak tek bir damga vergisi defteri tutması gerekmekte olup bu deftere ilaveten kağıt türü itibarıyla ayrı bir damga vergisi defteri tutulması mümkün bulunmamaktadır. 

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.