Tarih : 23.07.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--69949

23/07/2015

Konu

:

Fatura İadesi

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde, şirketinizin fason olarak … adlı şahsa yapmış olduğu işe ait … tarih ve … no.lu faturanın mallar iade edilmeksizin tarafınıza geri gönderildiği,  bu nedenle … tarih ve … no.lu yeni bir fatura düzenlediğinizi; ancak söz konusu faturanın da önceki fatura ile aynı olması sebebiyle tarafınıza iade edildiği, 20.. takvim yılı içinde de …'ın yeni fatura düzenlenmesi talebinde bulunduğu belirterek; konu edilen faturanın 20.. takvim yılına ait defter ve kayıtlarınızda yer alması nedeniyle 20.. takvim yılında yeni bir fatura düzenleyip düzenleyemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

             213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinin (A) fıkrasında; vergi kanunlarının lafzı ve ruhu ile hüküm ifade ettiği, lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

             Mezkur Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında ise; bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu belirtilmiş, bu Kanuna göre tevsik edici bir belge mahiyetinde bulunan fatura ise mezkur Kanunun 229 uncu maddesinde; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış, 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının dört numaralı bendinde de malın veya işin nevi, miktarı ve tutarının faturada yer alması gereken bilgiler arasında olması gerektiği, 231 inci maddesinin beş numaralı bendinde ise; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

             10/a maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılması anında, 10/b maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi anında, 10/c maddesinde ise kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olayın meydana geleceği,

            29/1 inci maddesinde mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin indirilebileceği,

            29/3 üncü maddesinde indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

            35 inci maddesinde ise, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi kaydıyla düzeltebileceği

            hüküm altına alınmıştır.

            Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalardan anlaşılacağı üzere, şirketiniz tarafından fason hizmeti ifa edildiğinde hizmet tamamlanmış olduğundan bu hizmete ilişkin faturanın da hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi kanuni bir yükümlülük olup, faturanın iade edilmesi ve/veya herhangi bir mal teslimi veya hizmet ifası olmadan yeni bir fatura düzenlenmesi de mümkün bulunmamaktadır.

            Ancak, fason hizmet sunduğunuz … ile aranızdaki ihtilafın özel hukuk hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması mümkün bulunmaktadır.           

            Bilgi edinilmesini rica ederim.