Tarih : 22.05.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

93767041-130[28-2013/160]-52

22/05/2015

Konu

:

Biorezorans yöntemi ile alerji tedavisi ve alerji   testi uygulamasında KDV oranı

 

 

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talebiniz ile, Biorezorans (enerji) yöntemi ile alerji tedavisi faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, söz konusu yöntem ile alerji tedavisi ve alerji testinde uygulanması gereken KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesine göre; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV'ye tabidir.

 

             Aynı Kanunun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 Sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin "B Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı bölümünün, 21 inci sırasında, "İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri" belirtilmiştir.

 

            Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığından alınan 02.04.2015 tarih ve 23642684/010.99 sayılı yazıda;

 

            "Allerji tanı ve tedavisinde esas olan onaylanmış tanı metodlarını içeren klasik allerji testleri ve kanıtlanmış tedavi yöntemlerinin uygulanmasıdır. "Biyorezonans yöntemi ile allerji testi ve tedavisi" allerjide denenen alternatif yöntemlerden biridir. Ancak, atopik dermatitli çocuklarda ve saman nezlesi olan erişkin hastalarda yapılmış olan çift kör, kontrollü iki çalışmada "biyorezonans yöntemi"nin herhangi bir tanı ve tedavi değeri gösterilememiştir.

 

            Alternatif yöntemlerin klinik pratikte uygulanması önerilmeden önce etkinliğinin ve güvenirliğinin, klasik tanı ve tedavi yöntemlerine eşdeğerliliğinin gösterilmesi gerekmektedir. Bu veriler ışığında bilimsel olarak yararı kanıtlanmadığından allerji tanı ve tedavisinde "biyorezonans yöntemi"nin etkin ve geçerli olmadığı düşünülmüştür. Bu bağlamda insan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında değerlendirilmeyeceği düşünülmektedir." ifadesine yer verilmiştir.

 

            Buna göre, Biorezoranz (enerji) yöntemi ile alerji tedavisi ve alerji testinde uygulanması gereken KDV oranı 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulacaktır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.