Tarih : 02.09.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergis Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.13-78270

02/09/2015

Konu

:

Emniyet Genel Müdrülüğüne Kanunun 13/f maddesi   kapsamında yapılacak deniz botu teslimleri ile ilgili sözleşmenin feshi.

 

 

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında deniz botu imal etmek üzere 14.08.2013 tarihinde sözleşme düzenlendiği belirtilerek, KDV Kanununun 13/f maddesi gereğince, söz konusu sözleşmeye dayanılarak yapılacak botların üretiminde kullanılacak mal ve hizmetlere ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünce onaylanan listenin Gelir İdaresi Başkanlığına gönderildiği,

            Şirketiniz ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılan sözleşmenin 18.09.2014 tarih ve 119360 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğünün yazısı ile feshedildiğinden, onaylı listede yer alan ürünlerin bir kısmının satın alınarak, imalatına başlanılan deniz botlarının, fesih işleminden sonra da imalatına devam edilerek tamamlanması ve ihraç edilmesi durumu söz konusu olduğundan bahisle;

            -Bahsi geçen onaylı KDV istisna listesine bağlı olarak alınan mal ve hizmetlerin, KDV Kanunu'nun 13/a maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği,

        -Deniz hizmet botlarının tamamlanabilmesi için yeni temin edilecek malların 13/a maddesi kapsamında değerlendirilerek, yeni istisna belgesi talep edilip edilemeyeceği,

            -KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/B başlıklı "7.3.Bildirim Zorunluluğu" bölümünde belirtilen ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na internet ortamında gönderilen Emniyet Genel Müdürlüğünün onayladığı listede değişiklik yapılıp yapılamayacağı

            hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            -13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetlerin,

         -13/f maddesinde, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetlerin

            KDV den istisna olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

            26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğü giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/B-1.3.3.Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetlere Yönelik İstisna" başlıklı bölümü ile "II/B-7.Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna" başlıklı bölümünde konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. 

            Aynı Tebliğin  "II/B-7.6 Müteselsil Sorumluluk" başlıklı bölümünde;

            "Yüklenici firmaların, ulusal güvenlik kuruluşu tarafından onaylanan miktardan daha fazla mal veya hizmeti istisna kapsamında aldıkları ya da aldıkları mal veya hizmeti istisna kapsamı dışındaki bir işlemde kullandıkları tespit edildiği takdirde, alışta ödenmeyen KDV ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar yüklenicilerden aranır."açıklamalarına yer verilmiştir.

           Diğer taraftan, 14.08.2013 tarihli "Deniz Hizmet Botları (1. ve 3. kısım) Mal Alımına ait Sözleşme"nin "Fesih halinde yapılacak işlemler" başlıklı 37 inci maddesinde;

            "37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

            37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır..." denilmektedir.

            Öte yandan, Sözleşmenin feshiyle ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünün 18/09/2014 tarih ve 119360 sayılı yazısında; alıma ait sözleşmenin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20 nci maddesi ve sözleşmenin 35.1.1-a maddesi gereğince feshedildiği, yüklenici firma hakkında yasaklama işleminin yapılacağı ve yüklenici firmanın sunmuş olduğu kesin teminatın gelir kaydedileceği belirtilmiştir.

            Buna göre, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde,

            - KDV Kanununun 13/a maddesindeki istisna kapsamında deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçları imal ve inşa etmek isteyen mükellefler tarafından, imal ve inşa edilecek her bir araç veya tesis için düzenlenecek imal/inşa projesi dahilinde temin edilecek mal ve hizmetlere ilişkin liste, elektronik ortamda sisteme girildikten sonra istisna belgesi almak için başvuruda bulunulması üzerine Vergi Dairesi tarafından bu proje kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı olmak üzere istisna belgesi düzenleneceğinden, Şirketiniz ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında düzenlenen ancak 18.09.2014 tarihinde feshedilen sözleşmeye istinaden, imalatına başlanılmış olan deniz botları ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünce onaylanan "Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına KDV Kanununun (13/f) Maddesi Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerin Üretiminde Kullanılacak Mal ve Hizmetlere Ait Liste" ye istinaden alınan mal ve hizmetlerin KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            -Sözleşmenin feshi nedeniyle yapımı tamamlanamayan deniz botlarının imal ve inşasına ilişkin yeni alınacak mal ve hizmetlerin 13/a kapsamında düzenlenecek projede yer alması, bu listenin elektronik ortamda sisteme girilmesi ve şirketinizce vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunulması halinde, proje kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak Vergi Dairesince Kanunun 13/a maddesi kapsamında istisna belgesi verilmesi mümkün bulunmaktadır.

            -Emniyet Genel Müdürlüğü ile şirketiniz arasında düzenlenen sözleşme feshedildiğinden, deniz botlarının üretiminde kullanılacak mal ve hizmetler için Emniyet Genel Müdürlüğünce onaylanarak Gelir İdaresi Başkanlığına internet ortamında gönderilen liste hüküm ifade etmemektedir.

            -Ayrıca, firmanızca imal ve inşasına devam edilen deniz botları için KDV Kanununun 13/f maddesi kapsamında KDV ödemeksizin alınan mal ve hizmetlere ilişkin olarak ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamların firmanızdan aranacağı ve söz konusu deniz botların ihraç edilmesi halinde ise ihracat istisnasından faydalanarak yüklenilen vergilerin iade alınabileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.