Tarih : 28.01.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-010-147

28/01/2015

Konu

:

Gümrüklü Sahada Antrepo Kiralanması

 

 

 

 

 

 

 

             İlgide kayıtlı dilekçeniz ve ekli özelge talep formunuzda, gümrüklü sahada işletme belgesi bulunan antrepo işleticisinden yapılacak olan antrepo kiralamasının katma değer vergisine tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            Yapılan tetkikte Şirketinizin aynı konuya ilişkin daha önce de 03/12/2013 tarih 54535 evrak kayıt numaralı özelge talep formuyla Başkanlığımızdan özelge talebinde bulunduğu ve Başkanlığımız görüşünün 22/04/2014 tarih 6427 sayılı özelge ile Şirketinize bildirildiği anlaşılmıştır.

 

            Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-o maddesinde; gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan iş yerlerinin ve bu iş yerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması işlemlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/F-4.14. Gümrüklü Alanlarda Yapılan Bazı Hizmetler" başlıklı bölümünde;

 

            “Örnek 2: Gümrüklü sahada işletme belgesi bulunan antrepo işleticisinden yapılacak olan antrepo kiralama işlemi 3065 sayılı Kanunun (17/4-o) maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır.”

 

            açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Tebliğde de belirtildiği üzere Şirketiniz tarafından gümrüklü sahadaki bir antreponun kiralaması Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-o maddesi kapsamında değerlendirilememekte olup, bu işlem genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

       

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.