Tarih : 18.06.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF   HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV. 28-61734

18/06/2015

Konu

:

Kamyona vinç veya beton pompası monte edilip finansal   kiralamaya konu edilmesinin KDV Kanunu karşısındaki durumu.

 

 

 

 

 

 


            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, gümrük tarife istatistik pozisyon cetvelinin 84.26.91 pozisyonunda yer alan (kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar) vinçlerin ve 84.13.40 pozisyonunda yer alan beton pompalarının kamyon üzerine monte edilmek suretiyle finansal kiralamaya konu edilmesi halinde uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             Katma Değer Vergisi (KDV) oranları; KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararname eki I sayılı listeye 16.12.2011 tarihli ve 2011/2604 sayılı Kararname ile eklenen 17 nci sırada eşyalar GTİP No.ları itibariyle sayılmıştır.

            Bu sırada sayılan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makina ve cihazların (kullanılmış olanlar ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre belirlenen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi işlemleri, bu kararnamenin yayımı (27.12.2011) tarihinden sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri kapsamındaki kiralama ve teslimler için geçerli olmak üzere, 27.12.2011 tarihinden itibaren %1 oranında KDV'ye tabi tutulmuştur.

            TGTC'nin 8413.40.00.00.00 GTİP No.sunda tanımlanan beton pompaları ile 84.26 tarife pozisyonunda tanımlanan vinçler 17 nci sırada sayılan eşyalar arasında yer aldığından, bu maddedeki şartlarla söz konusu eşyaların finansal kiralamaya konu olması durumunda %1 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

          Ancak bahsi geçen beton pompaları ve vinçlerin bir kamyona monte edilmesi durumunda, (yani beton pompası monte edilmiş kamyon veya vinç monte edilmiş kamyon) eşyanın niteliği dolayısıyla GTİP No.su değişmekte olup, bu araçlar TGTC'nin 87.05 tarife pozisyonunda yer almaktadır.

            Buna göre, KDV oranları ile ilgili bahsi geçen Kararnameye ekli I sayılı listenin 17 nci sırasında 87. Fasıldaki eşyalar sayılmadığından, söz konusu vinç ve beton pompalarının kamyon üzerine monte edilmek suretiyle beton pompası monte edilmiş kamyon veya vinç monte edilmiş kamyon şeklinde farklı bir eşya olarak finansal kiralamaya konu olması durumunda, bu eşya teslimlerinin genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.