Tarih : 18.06.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

 

 

Sayı

:

39044742-010.01-61730

18/06/2015

Konu

:

KDV Kanunu'nun Geçici 29'uncu madde kapsamındaki   teslim ve hizmetlerde KDV istisnası.

 

 

 

 

 

 

 

           

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ...Yat Limanı ve Kompleksi Projesi için yap-işlet-devret modeli kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin Şirketinizin uhdesinde kaldığı belirtilerek;

            - Yatırım sürecinin fiziki olarak başlamasından önce yatırım projesine yönelik olarak ön  hazırlık çalışmaları kapsamında mal ve hizmet alımlarına ihtiyaç duyulması nedeniyle, proje alanındaki mevcut durumun ve yapılacak yatırımın tespitine yönelik proje döneminden önce yapılacak teslim ve hizmetlerin,

            - Proje alanındaki mevcut binalardan birine tadilat yapılmasına veya yeni bir inşaat yapılmak üzere oluşturulacak şirket yönetim binasının inşaasına yönelik çeşitli mal ve hizmet alımlarının,

            - Şirketinizin kurulma amacının söz konusu projenin tamamlanması olması ve başka bir faaliyetinin bulunmaması kriterlerinin dikkate alınarak şirket merkezinde personelin ve merkez ofisi için yapılan personel yemek gideri, kırtasiye giderleri, demirbaş giderleri, tamir bakım ve tadilat gibi çeşitli kalemlerden oluşan mal ve hizmet alımlarının,

            KDV den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununa 6288 sayılı Kanun ile eklenen geçici 29 uncu madde hükmüne göre, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun uyarınca yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeleri üstlenen ana yüklenicilere doğrudan bu projelere yönelik olarak yapılacak teslim ve hizmetler ile ithalat işlemleri KDV den istisnadır.

            Söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/5/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirlenmiştir.

            Anılan Tebliğin (II/E-3.1.1.) bölümünde istisnadan yararlanacak projelerin hangileri olduğu açıklanmıştır.

            Aynı Tebliğin “II/E-3.1.2. İstisna Kapsamına Giren İşlemler” başlıklı bölümünde;

            "Bu Tebliğin (II/E-3.1.1.) ayrımında sayılan projelere ilişkin olarak;

            - Bu projeler kapsamındaki işlerin ihale edilmesi,

            -Görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere/alanlara proje kapsamında inşaata yönelik olarak yatırım döneminde yapılacak teslim ve hizmetler,

            KDV den istisna tutulur.

            Yatırım dönemi, söz konusu projelere ilişkin olarak ilgili idare ile yapılan sözleşmelere göre belirlenir. Yatırım dönemi süresinde ortaya çıkacak değişiklikler (sürenin uzatılması ya da kısaltılması şeklinde), ilgili idare tarafından doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilir.”

            “II/E-3.1.3.İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünde ise;

            “İstisna, bu Tebliğin (II/E-3.1.1.) ayrımında belirtilen projeleri üstlenen ana yüklenicilere, doğrudan bu projelere yönelik olarak yapılacak teslim ve hizmetler ile ithalat işlemlerine uygulanır.

            Ancak doğrudan proje ile ilgili olmayan mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlardan projenin bütünleyici parçası olarak kabul edilmeyenler ile binek otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımları istisna kapsamında değerlendirilmez. İstisna kapsamında değerlendirilmeyen bu alımlara ilişkin yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde de istisna uygulanmaz.” açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, Kanunun geçici 29 uncu maddesinde belirtilen istisna hükmü yatırım döneminde şirketlere yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarını içermekte olup, ihaleyi alan Şirketinize yatırım döneminden önce söz konusu projenin gerçekleştirmesine yönelik olarak yapılacak teslim ve hizmetlerde istisna uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

            Diğer taraftan; yatırım döneminde olsa dahi, doğrudan proje ile ilgili olmayan mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlardan projenin bütünleyici parçası olarak kabul edilmeyenler ile binek otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımlarının istisna kapsamında değerlendirilmeyeceği, istisna kapsamında değerlendirilmeyen bu alımlara ilişkin yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde de istisna uygulanmayacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.