Tarih : 18.06.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.13-61725                                               

18/06/2015

Konu

:

KDV Kanununun 13/b maddesinde düzenlenen istisnaların   uygulanmasına imkan veren asgari tutar.

 

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin havaalanında uçaklara verdiği ve ücret tarifesinde 27,00 TL olarak tahsil edilen "Konma Hizmetleri" üzerinden asgari istisna sınırı olarak belirlenen 100,00 TL'lik limitin altında kaldığı için KDV hesaplandığı belirtilerek,

            -Şirketiniz ile müşteri arasında yapılan sözleşmelere istinaden, bir günde veya birden fazla günler veya haftalarda birden fazla iniş ve kalkış işlemi yapan müşterilerinize toplam olarak hesaplanan ve 100,00 TL'yi geçen konma bedellerine,

           -Müşteri ile şirketiniz arasında yapılan sözleşmeye dayanılarak havaalanı içinde devamlı konaklayan müşterilerinize aylık olarak hesaplanan ve bu şekilde 100,00 TL'nin üzerinde gerçekleşen tutarlara,

            -Devamlı müşterileriniz konumunda olan kişilerle konaklama hizmetleri ile birlikte yine havaalanında KDV istisnası kapsamına giren diğer hizmetlerin toplamı esas alınarak hesaplanan ve 100,00 TL'nin üzerindeki ücretlere,

            KDV istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

               3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

              1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

           13/b  maddesinde,  deniz  ve  hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu

hüküm altına alınmıştır.

        Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-2) bölümünde liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlere ilişkin istisna hakkında açıklamalar yapılmıştır.

            Söz konusu Tebliğin "II/B-2.2. İstisna Uygulaması" başlıklı bölümünde;

            "...

       Hava meydanlarında işletici kuruluşlar tarafından yolculara verilen hizmetlere ilişkin olarak "Yolcu Servis Ücreti" adı altında talep edilen ve hava yolu şirketlerince bilet bedellerine eklenmek suretiyle yolculardan tahsil edilip hava meydanı işleticilerine aktarılan tutarlara konu işlemlerin istisna uygulaması karşısındaki durumu ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde işlem tesis edilir.

          Hava meydanı işleticisi kuruluşlar tarafından, yukarıda belirtilen "Yolcu Servis Ücreti" kapsamında yolculara verilen hizmetler, hava taşıma araçları için seyrüsefere ilişkin olarak verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler kapsamında KDV'den müstesnadır. Bu istisna kapsamında hava yolu şirketlerinin bilet bedelleri içinde yer alan yolcu servis ücretleri, bilete ilişkin KDV matrahına dahil edilmez.

            Ayrıca, "Yolcu Servis Ücreti" kapsamında verilen hizmetlere ilişkin tutarların hava yolu şirketlerince bilet bedellerine eklenmek suretiyle yolculardan tahsil edilip hava meydanı işleticisi kuruluşlara fatura karşılığında aktarılması, hizmet bedelinin tahsilini sağlamaya yönelik bir uygulamadır. Bu aktarma işlemi KDV'nin konusuna girmediğinden söz konusu faturalarda KDV hesaplanmaz.

         Öte yandan, 2004/8127 sayılı Kararnameyle 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde düzenlenen istisnaların uygulanmasına imkân veren asgari tutar, KDV hariç 100 TL olarak belirlenmiştir. Yolculara verilen söz konusu hizmetler, hava taşıma araçlarının seyrüseferleri ile ilgili hizmetlerdir. Bu nedenle, sözü edilen Kararname ile belirlenen asgari tutar, her bir araçta yolculuk eden yolcu sayısına göre hesaplanarak yolcu servis ücretleri toplamı esas alınarak uygulanır.

          Her bir hava taşıma aracında seyahat eden yolculara ait toplam yolcu servis ücretlerinin 100 TL'nin altında olması halinde istisna uygulanmaz, bu toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV, hava yolu şirketlerince beyan edilir. Toplam tutarın 100 TL ve üstünde olması halinde ise istisna kapsamında işlem yapılır.

           Araç başına hesaplanan "Yolcu Servis Ücreti" tutarlarının istisna kapsamı dışında olması ve yukarıda belirtildiği şekilde hava yolu şirketlerince KDV hesaplanıp beyan edilmesi ve KDV indirim mekanizmasının işletilebilmesi bakımından, hava meydanı işleticileri tarafından yolcu servis ücretlerinin tahsili amacıyla hava yolu şirketlerine düzenlenen faturalarda KDV hesaplanır ve işleticiler tarafından beyan edilir."

açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 2004/8127 sayılı Kararnameyle 3065 sayılı Kanununun 13 üncü maddesinde düzenlenen istisnaların uygulanmasına imkan veren asgari tutar, her bir araçta yolculuk eden yolcu sayısına göre hesaplanarak yolcu servis ücretleri toplamı esas alınarak uygulanacağından,

         -Şirketiniz ile müşteri arasında yapılan sözleşmelere istinaden, bir günde veya birden fazla günler veya haftalarda birden fazla iniş ve kalkış işlemi yapan müşterilerinize toplam olarak hesaplanan ve 100,00 TL'yi geçen konma bedellerine,

            -Müşteri  ile  şirketiniz  arasında  yapılan  sözleşmeye  dayanılarak  havaalanı  içinde devamlı konaklayan müşterilerinize aylık olarak hesaplanan ve bu şekilde 100,00 TL'nin üzerinde gerçekleşen tutarlara,

            -Devamlı müşterileriniz konumunda olan kişilerle konaklama hizmetleri ile birlikte yine havaalanında KDV istisnası kapsamına giren diğer hizmetlerin toplamı esas alınarak hesaplanan ve 100,00 TL'nin üzerindeki ücretlere,

istisna kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.