Tarih : 12.01.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

[Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

84974990-130[28-2013/68]-18

12/01/2015

Konu

:

KDV Oranı

 

 

 

 

 

 

  

          İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 9027.80.17.00.00 ve 8471.80.00.00.00. GTİP numaralı malzemelerin şirketiniz tarafından ithalatı sırasında  %18 KDV ödendiği, ancak Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğüne satışı sırasında  Üniversitenin söz konusu ürünlerin %8 oranında KDV'ye tabi olması nedeniyle, düzenlenen faturalarda %8 KDV hesaplanmasını talep ettiği ve firmanız tarafından %8 oranında KDV hesaplandığı belirtilerek söz konusu ürünlere uygulanacak KDV oranı ile ödenen fazla bir verginin bulunması halinde bunun iadesinin ne şekilde alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi diğer teslim ve hizmetler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

           Söz konusu Karara ekli II sayılı listenin "Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı (B) bölümünün 22 nci sırasında, 2008/13902 sayılı Kararname ile 20/7/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış ve 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı kararname eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin belirtilen pozisyonlarında yer alan eşyaların teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetlerinde  KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

            TGTC’nin 84.71 tarife pozisyonunda “Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şeklinde dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar” tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonu altındaki No.su 8471.80.00.00.00 GTİP otomatik bilgi işlem makinalarının diğer birimlerini kapsamaktadır

            KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “B” bölümünün 22 nci sırasında “8471.80.00.00.00 otomatik bilgi işlem makinalarının diğer birimleri” GTİP No.lu eşya yer almadığından, söz konusu eşyanın ithal ve teslimi genel oranda (%18) KDV’ye tabi bulunmaktadır.

            TGTC’nin 9027.80 tarife alt pozisyonunda “Diğer alet ve cihazlar” ibaresi yer almaktadır. Bu tarife pozisyonuna ait GTİP No.ları arasında “9027.80.17.00.00 Diğerleri” GTİP No.su da bulunmaktadır.

            KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin B bölümünün 22 nci sırasında, TGTC”nin “9027.80 tarife pozisyonu kapsamındaki eşyalardan “Yalnız bu tarife  pozisyonundaki PCR cihazı, kan sayım, nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları, biokimya, idrar ve eliza cihazları”  bu liste kapsamına alındığından, sadece yalnız ibaresi ile başlayan söz konusu eşyaların ithal ve teslimi %8 oranında KDV’ne tabi bulunmaktadır.

            Bu nedenlerle “9027.80.17.00.00 Diğerleri” GTİP No’sundan ithal edilen eşyalar, “PCR cihazı, kan sayım, nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları, biokimya, idrar ve eliza cihazları” ndan olması halinde ithal ve teslimi %8, söz konusu eşyalardan olmaması halinde ithal ve teslimi genel oranda (%18) KDV’ye tabi olacaktır.

            Ayrıca, fazla ve yersiz ödenen KDV'nin iadesine ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan; "I/C-1.1.2. Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin İadesi" başlıklı kısımda gerekli açıklamalar yapılmıştır.

            Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki listelerde yer alan 9027.80.17.00.00 G.T.İ.P. numaralı analiz ölçüm cihazı için ithalde fazla ödenen bir tutarın bulunması halinde söz konusu iade  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.