Tarih : 29.01.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

   

Sayı

:

46480499-130[2014-1529]]-7

29/01/2015

Konu

:

KDV Tevkifatı

 

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Birliğinizce…...’ne ihale edilen “Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Aktarma İstasyonları, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi İşletilmesi İşleri Hizmet Alımı” işine ait hak ediş faturasında uygulanacak katma değer vergisi tevkifat oranı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanılarak 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1/5/2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler belirlenmiş, ayrıca 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.2.10.) bölümünde konuya ilişkin olarak ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

            Söz konusu Tebliğin; (I/C-2.1.3.2.10.) bölümünde, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10.2.) bölümünde belirtilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklanmıştır.

            Buna göre, Birliğinize verilen “Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Aktarma İstasyonları, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi İşletilmesi İşleri Hizmeti”nin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.10.) bölümünde düzenlenen temizlik hizmeti kapsamında (7/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.