Tarih : 06.08.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

50426076-130[29-2014/20-1173]-126

06/08/2015

Konu

:

Müteahhit tarafından edinilen taşıma ruhsatlı silahın   indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, müteahhitlik işiyle iştigal etmekte olduğunuz ve faaliyetiniz gereği silah satın almış olduğunuzdan bahisle, söz konusu silahı demirbaş olarak kaydedip kaydedemeyeceğiniz ile söz konusu silah için yüklenmiş olduğunuz katma değer vergisini (KDV) indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            I.VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

            213 Sayılı Vergi Usul Kanununun "Amortisman Mevzuu" başlıklı 313 üncü maddesinde; "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle, 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin, birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil eder.

            ....

            Değeri (01.01.2015 den itibaren) 880 TL'yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri (01.01.2015 den itibaren) 880 TL'yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir." hükmü bulunmaktadır.

            Bir iktisadi kıymetin amortismana tâbi tutulabilmesi için, işletmenin envanterine kayıtlı olması, kullanıma hazır halde bulunması, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve değerinin yukarıda belirtilen haddin üzerinde olması gerekmektedir.

            Bu itibarla, kişisel kullanım amacıyla satın alınan silah için amortisman ayrılması mümkün bulunmamaktadır.

            II.GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40/1 inci maddesinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin; 40/7 nci maddesinde ise, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, almış olduğunuz silah demirbaş olarak kaydedilemeyeceği gibi, silah için yapmış olduğunuz harcamaların da Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesine göre ticari kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

            III. KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            -29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin indirilebileceği,

            -30/d maddesinde ise, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla yüklenilen KDV nin indirilemeyeceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, Gelir Vergisi Kanununa göre kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmeyen söz konusu silahın alımında yüklendiğiniz KDV nin indirimi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.