Tarih : 18.09.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-010.01-82648

Konu: Uluslararası taşımacılıkta KDV iadesi

Tarih: 18/09/2015

 

           İlgide kayıtlı özelge talep formunda; merkezi yurt dışında bulunan şirketinizin hava yolu ile uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı işi ile iştigal ettiği belirtilerek taşımacılık işi nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin iadesinin alınıp alınamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            - 14/1 maddesinde, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işlerinin vergiden istisna olduğu,

            - 14/2 maddesinde ise maddenin birinci bendi ile hüküm altına alınan istisnanın, ikametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan mükelleflere, ilgili ülkeler itibarıyla karşılıklı olmak şartıyla tanınacağı,

            hükme bağlanmıştır.

            Söz konusu istisna kapsamına yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'den geçerek yabancı bir ülkede sona eren, yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de son bulan ve Türkiye'de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşıma işleri girmektedir.

              26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/C. Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna" başlıklı bölümünde;

            "...

            İstisna kapsamına;

            - Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'den geçerek yabancı bir ülkede sona eren,

            - Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de sona eren,

            - Türkiye'de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren,

            taşıma işleri girmektedir.

            İstisna kapsamına giren taşıma faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının başka  taşımacılara yaptırılması halinde, gerek taşıma işini yaptıran firmaya karşı muhatap olarak işi yüklenen organizatör firmanın, gerekse ikinci derece yüklenici olarak fiili nakliyeyi gerçekleştiren firmanın bu faaliyetleri istisna kapsamına girdiğinden, her iki faaliyet için de vergi hesaplanmaz. Ancak ikinci derece yüklenicinin taşıma faaliyetinin Türkiye içinde başlayıp bitmesi halinde, bu işler KDV ye tabidir."

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Aynı Tebliğin "II/C.1.3. İade" başlıklı bölümünde ise transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinden kaynaklanan iade taleplerinde aranılacak belgelerin neler olduğu belirtilmiştir.

            Buna göre; istisna kapsamına yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'den geçerek yabancı bir ülkede sona eren, yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de sona eren ve Türkiye'de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşıma işleri girmekte olup, ikametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan mükelleflere tanınan istisna kapsamına giren işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin ilgili ülkeler itibariyle karşılıklı olmak kaydıyla iadesi mümkün bulunmaktadır.

            Bu itibarla; Şirketiniz tarafından hava yolu ile yapılan uluslararası taşımacılık işine istinaden Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV ye ilişkin iade/mahsup taleplerinizin, anılan Tebliğin (II/C.1.3.) bölümünde belirtilen belgelerin ibrazı halinde yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır