Tarih : 18.06.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-010.01-61665

18/06/2015

Konu

:

Üçüncü firmalardan alınan baskı basım hizmetinin   müşterilere fatura edilmesinde tevkifat.

 

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, faaliyetiniz çerçevesinde muhtelif kurumlardan sipariş alınan broşür, el ilanı, digital fibermark baskı vb. işlerinin fiilen başka firmalardan temin edilerek müşterilerinize teslim edildiği belirtilerek, alt şirketler tarafından firmanıza ve firmanız tarafından da 5018 Sayılı Kanun kapsamında olmayan vakıf üniversitelerine verilecek olan baskı basım işlerine ilişkin olarak KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.

            Konuyla ilgili yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "I/C-2.1.3.2.12. Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri" başlıklı bölümünde, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ve baskı basım hizmetlerinin kapsamı ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

            63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.2.12.) bölümünde de açıklamalarda bulunulmak suretiyle uygulamaya yön verilmiştir.

            Anılan Tebliğ ve Sirkülerdeki açıklamalar çerçevesinde, bir işlemin baskı ve basım hizmetleri kapsamında tevkifata tabi tutulabilmesi, öncelikle bu işlemin hizmet niteliğinde olması şartına bağlı olup teslimlerin bu kapsamda tevkifata tabi tutulması mümkün değildir.

            Dolayısıyla üzerine çeşitli baskılar yapılan ürünlerin bu kapsamda KDV tevkifatına tabi olup olmadığı, baskılı ürünün teslim veya hizmet niteliği taşıyıp taşımadığına göre belirlenecektir.

            Bir işlemin teslim veya hizmet mahiyetinde olup olmadığı ise işlem bedelinin içerisindeki hizmet ve teslimin ağırlığına göre tespit edilecektir.

            Diğer taraftan, söz konusu Sirkülerde;

            "Bir işlemin teslim veya hizmet mahiyetinde olup olmadığı, işlem bedelinin içerisindeki hizmet ve teslimin ağırlığına göre tespit edilecektir. Dolayısıyla, 1 Kr değeri olan bir plastik kağıdın, üzerine marka, içerik, kullanım tarihi, renk, logo gibi bilgiler basılmak suretiyle değeri 5 Kr'a çıkıyorsa, bu işlemin hizmet niteliğinde olduğu kabul edilecektir. Benzer şekilde, koli olarak 10 Kr'a satılan bir karton kutunun üzerine firma adı veya logosu basılmak suretiyle tesliminde fiyatı değişmiyor veya hizmet teslimin tali unsuru olacak şekilde cüzi oranda artıyorsa, bu işlemin teslim niteliğinde olduğu kabul edilecektir."

            belirlemesiyle, işlem içerisindeki baskın unsurun hizmet mi yoksa teslim mi olduğunun ve hizmetin teslimin tali unsuru olacak şekilde işlemde yarattığı değer artışının daha iyi kavranabilmesi açısından örneklendirmede bulunulmuştur.

            Buna göre;

            1-KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümünde, sadece Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılan kurum ve kuruluşlara verilen baskı ve basım hizmetinin tevkifata tabi olduğu belirtildiğinden; başka firmalardan aldığınız baskı basım hizmetleri söz konusu Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında yer almamanız nedeniyle KDV tevkifatına konu olmayacaktır.

            2- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer almayan vakıf üniversitelerine yapılan baskı basım hizmetlerinde, vakıf üniversitelerinin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında yer almaması nedeniyle  tevkifat uygulanmasına gerek yoktur.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.