Tarih : 09.02.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

   

Sayı

:

51421814-130[1-2014-139]-18

09/02/2015

Konu

:

İnternet adres adının kiralaması

 

 

 

   

 

           

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile, Turks&Caıcos adalarında resmi alan adı uzantısı olan TC alan adlarının yurt dışındaki alıcılara sanal ortamda Türkiye’den satış işlemi yaptığınız ve alan adı bedellerinin firmanıza sanal pos ile ödendiği belirtilerek, satılan alan adlarına karşılık yurt dışı müşterilere düzenlediğiniz faturalarda KDV tahsil edilip edilmeyeceğinin bildirilmesi istenilmiştir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

            -  1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            - 4 üncü maddesinde; hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği,

            - 6/b maddesinde; hizmet işlemlerinde hizmetin Türkiye’de yapılmasının veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasının işlemin Türkiye’de yapılmasını ifade ettiği,

            - 11/1-a maddesinde; ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den müstesna olduğu,

            - 12/2 nci maddesinde; bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği

            hükme bağlanmıştır.

            26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin II-A/2.1.İstisnanın Kapsamı bölümünde;

            “3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2)nci maddesine göre;

            - Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,

            - Hizmetten yurtdışında faydalanılması,

            gerekir.

            Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

            Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye’de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.” açıklaması yer almaktadır.

            Buna göre, internet adresi isminin kiralanması şeklindeki satışı, söz konusu hizmetin yurtdışındaki müşteriye verilmesi ve hizmetten yurtdışında yararlanılması durumunda KDV den istisnadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.                 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.