Tarih : 18.06.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

   

Sayı

:

39044742-010-61638

18/06/2015

Konu

:

İTUS sertifikası alınma tarihinden önce son olumlu   rapor vergilendirme döneminden sonra KDV iade taleplerinde indirimli teminat   uygulamasının mümkün olup olmadığı

 

 

 

 

   

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 12/12/2014 tarihinde İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) sertifikası aldığınız, söz konusu uygulamaya ilişkin belirtilen genel şartlar içerisinde yer alan son olumlu rapor (2013 yılı olumlu raporu) vergi dairesine intikal ettirildikten sonraki dönemlere ilişkin iade talepleri için indirimli teminat uygulamasına başlanacağı ifadesine dayanarak 2014 yılı Ocak ayı ile İTUS sertifikasının alındığı 12/12/2014 tarihi arasındaki mahsup taleplerine yönelik olarak verilmiş olan teminat mektuplarının İTUS uygulamasından yararlanarak %8 oranında teminat mektubu vermek suretiyle değiştirilip değiştirilemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

 

          26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin "IV/B.İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)" başlıklı bölümün "1.1.Genel Şartlar" bölümünde;

 

            "Başvuru tarihi itibarıyla;

        a) KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumunun       bulunmaması,

            b) Ödenmesi gereken vergi borcunun bulunmaması (vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali sayılmaz).

        Sertifika başvurusundan önceki, iade talebinin bulunduğu birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemi itibarıyla haklarında yazılmış YMM ve/veya vergi inceleme raporlarının olumlu olması.

 

            Bu Tebliğin (IV/E) bölümünde belirtilen nitelikteki raporlar "olumlu rapor" olarak   kabul edilir. YMM'lerle süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükellefler hakkında iade hakkı doğuran işlemlerin bulunduğu birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemine ait olumlu YMM raporu bulunması halinde de bu bölüm bakımından bu şart gerçekleşmiş sayılır.

 

            Birbirini izleyen beş vergilendirme döneminden kasıt, iade hakkı doğuran işlemlerin yapıldığı birbirini izleyen dönemlerdir. Bu dönemler arasında herhangi bir dönemde vergi inceleme raporu veya YMM raporu düzenlenmesini gerektiren bir iade hakkı doğuran işlem bulunmadığı takdirde, bu dönemler, birbirini izleyen beş vergilendirme döneminin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

 

            Birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemine ait olumlu raporlardan bir kısmının vergi inceleme elemanları, bir kısmının ise YMM tarafından düzenlenmiş olması halinde de bu şartın gerçekleşmiş sayılacağı tabiidir. Ancak beş olumlu rapor şartını kısmen veya tamamen YMM'lerce düzenlenen raporlarla yerine getiren mükelleflerin indirimli teminattan yararlanabilmeleri için, iade talebinde bulundukları dönem için de tam tasdik sözleşmesi yapmış olmaları gerekmektedir. Tam tasdik sözleşmesi kapsamında bulunmayan dönemlere ilişkin iade taleplerinde ise Tebliğin ilgili bölümlerinde iadeye ilişkin yer alan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

 

            Son olumlu rapor vergi dairesine intikal ettikten sonra (diğer şartlar da gerçekleşmişse) raporun ilgili olduğu vergilendirme döneminden sonraki dönemlere ilişkin iade talepleri için indirimli teminat uygulamasına başlanır. Raporun ait olduğu vergilendirme döneminden sonraki dönemler için verilen teminatların, indirimli teminat tutarını aşan kısmı iade edilir." açıklaması yer almaktadır.

 

           Buna göre, birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemi itibarıyla hakkınızda yazılmış YMM ve/veya vergi inceleme raporlarının olumlu olması kaydıyla son olumlu raporun vergi dairesine intikal ettikten sonra almış olduğunuz İTUS sertifikasına istinaden raporun ilgili olduğu vergilendirme döneminden sonrakiiade talepleri için  %8 oranında teminat mektubu verilmesi yeterli olacağından, daha önce verilen teminat mektuplarının, % 8 oranında verilecek teminat mektupları  ile değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.