Tarih : 28.01.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

   

Sayı

:

39044742-010-134

28/01/2015

Konu

:

İşletme ve yönetim ihizmetlerinde KDV oranı ve   tevkifat uygulaması

 

 

 

 

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunda, işletmenizin kendine ait binalarda  huzurevi ve bakımevi hizmetleri vermek amacıyla kurulduğu, ile yapılan sözleşme çerçevesinde bir kısmı işletme bünyesinden bir kısmı da dışarıdan temin edilmek suretiyle verilen huzurevi ve bakımevi hizmetlerinin yönetim hizmetleri olarak vakıf iktisadi işletmesine fatura edildiği, vakıf iktisadi işletmesi tarafından da huzurevi sakinlerine fatura edildiği belirtilerek, vakıf iktisadi işletmesine yönetim hizmetleri adı altında fatura edilen hizmet bedelinin KDV oranı ile söz konusu bedel üzerinden KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

             -1/1 inci maddesinde  ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            -4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu; bu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

             -9/1 inci maddesinde de, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

            hükme bağlanmıştır.

            KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarihinde yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar” ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, Karara ekli (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

            Buna göre;

            - iktisadi işletmesi ile yapılan sözleşme çerçevesinde Şirketiniz tarafından verilen yönetim ve işletme hizmetleri, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, genel oranda (%18) KDV ye tabi olacaktır.

            - Söz konusu hizmetler, 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlananKDV Genel Uygulama Tebliğinde belirlenen tevkifata tabi işlemler arasında yer almadığından tevkifata tabi tutulmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.