Tarih : 06.08.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

50426076-130[9-2014/20-1190]-127

06/08/2015

Konu

:

Amatör spor kulüplerinin isim hakkından dolayı elde   edilen gelirleri için KDV tevkifatı uygulaması.

 

 

 

 

 

 

        

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  Spor-Toto Teşkilat Başkanlığına verilen isim hakkının kullandırılması hizmetine ilişkin Derneğiniz tarafından düzenlenecek faturada katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı konusunda bilgi verilmesi istenmektedir.

 

            KDV Kanununun;

 

       - 1/1 inci maddesinde Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

 

      - 1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV'ye tabi olduğu,

 

     - 1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunları teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV'ye tabi olduğu,

 

         - 9/1 inci maddesinde mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

 

            hüküm altına alınmıştır.

 

            Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin;

 

            (I/B-12.1) bölümünde;

 

            ''...

 

           Spor kulübü dernekleri, amatör ve profesyonel spor faaliyetleri yanında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren müesseselere sahiptirler. Bir iktisadi işletme niteliğinde olan profesyonel futbol şubeleri ile sosyal tesis, lokal, otopark, spor okulları ve kursları, spor sahaları, sağlık merkezleri, plaj tesisleri ve benzeri iktisadi işletmelerin teslim ve hizmetleri, yapılan açıklamalar çerçevesinde KDV'nin konusuna girmektedir.

 

            ...''

 

            açıklaması yapılmış olup aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümünde ise; profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı isim hakkı gelirlerine konu işlemleri nedeniyle hesaplanan KDV nin (9/10)'u  işlemin muhatapları (reklam hizmeti alanlar, yayın faaliyetini gerçekleştirenler, isim hakkını kullananlar vb.) tarafından tevkifata tabi olacağı açıklanmıştır.

 

            Buna göre, Derneğinizin Spor-Toto Teşkilatına verdiği isim hakkının kullandırılması hizmeti Kanunun 1/3-f maddesi kapsamında KDV'ye tabi olup bu işlem nedeniyle hesaplanan KDV, Derneğinizin KDV'ye tabi başka bir faaliyetinin bulunmaması şartıyla Spor-Toto Teşkilatı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenecektir.

 

         Ancak,  Derneğinizin başka faaliyetleri nedeniyle  KDV mükellefiyetinin bulunması sebebiyle, isim hakkının kullandırılması dahil bütün işlemleriniz üzerinden hesaplanan KDV, mükellef sıfatıyla beyan edilecektir. Derneğinizin amatör spor kulübü olması nedeniyle, isim hakkı gelirlerine konu işlemleri nedeniyle hesaplanan KDV'nin Spor-Toto Teşkilatı tarafından tevkifata tabi tutulması söz konusu değildir. 

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.