Tarih : 07.08.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

   

Sayı

:

39044742-010.01-73195

07/08/2015

Konu

:

Bandrol Bedelleri

 

 

 

 

 

 



            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda yapılan değişiklik kapsamında Şirketiniz tarafından ithal edilen cihazlara ilişkin bandrol bedellerinin, ithalatta alınan katma değer vergisi (KDV) matrahına dahil olup olmayacağı hususunda bilgi verilmesi istenmektedir.

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

 

            -1 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasında, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

 

            -10 uncu maddesinin (ı) bendinde, ithalatta vergiyi doğuran olayın Gümrük Kanununa

göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması ile meydana geldiği,

 

            -21 inci maddesinde, ithalatta verginin matrahının aşağıda gösterilen unsurların toplamı olduğu;

 

           "a)İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,

            b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

            c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden

vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi ödemeler''

 

      -40 ıncı maddesinin 4 numaralı fıkrasında, ithalatta alınan KDV nin gümrük giriş beyannamesindeki beyan üzerine tarh olunacağı,

 

            -43 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasında, ithalde alınan KDV nin ilgili gümrük idaresinde tarh olunacağı,

 

            -46 ıncı maddesinin 2 numaralı fıkrasında, ithalde alınan katma değer vergisinin, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödeneceği,

 

            hüküm altına alınmıştır.

 

            6552 Sayılı Kanunla Değişik 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri

Kanununun;

 

            -3 üncü maddesinde; radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınan bandrol

ücretini imal edenlerin satıştan önce, ithal edenlerin ise serbest dolaşıma girişinde almaya mecbur oldukları,

 

            -4 üncü maddesinin (a) bendinde bandrol uygulamasına tabi cihazları imal edenlerin cihazın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) KDV matrahı, ithal edenlerin ise Gümrük Giriş Beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) KDV matrahı üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere BKK ile tespit edilmiş oranlar ile sınırlı olarak ücret tahsil edileceği,

 

            -5 inci maddesinin;

 

            (a) bendinde; Bandrol uygulamasına tabi cihazların imal ve ithal edenlerin bir ay içinde sattıkları cihazlardan Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında tahsil ettikleri ücretleri en geç müteakip üçüncü ayın sonuna karar Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ödemekle yükümlü oldukları,

 

            (b) bendinde; bandrol ücretlerinin Gümrük İdarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edileceği ve yapılan aylık tahsilat toplamının en geç takip eden ayın on beşinci gününe kadar Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna intikal ettirileceği,

 

            (g) bendinde; bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri Kanunun (a) bendinde belirtilen sürenin sonunda yapmak isteyen imalatçı ya da ithalatçı firmalara bandrollerin teminat karşılığında verileceği,

 

            hüküm altına alınmıştır.

 

            Öte yandan, 3093 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6552 sayılı kanun ile değişmeden önceki hali “Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal veya ithal edenler satıştan önce; ticari ithalat maksadı dışında yurda getirenler de ithal işlemlerinden önce, bandrol veya etiket almaya mecburdur.” şeklindendir.

 

            6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle birlikte 3093 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınan bandrol ücretini, bu malları ithal edenlerin serbest dolaşıma girişinde almaya mecbur oldukları hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla serbest dolaşıma girişinde alınması hükme bağlanan bandrol bedellerinin KDV matrahına, KDV Kanununun 21/b maddesi kapsamında dahil edilmesi gerekmekte olup, söz konusu bandrol bedeline ilişkin olarak teminat verilmesinin KDV uygulamasına bir etkisi bulunmamaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.