Tarih : 03.11.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.28-91194

03/11/2015

Konu

:

Binek otomobillerin iktisabında yüklenilen KDV nin   indirim konusu yapılması hk.

 

 

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin ana sözleşmesindeki faaliyet konuları arasında otomobil tedariki, alım-satımı ve kiralama faaliyetlerinin yer aldığı, şirketiniz ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında "kadın sağlığı hizmet", "sosyal yardım hizmet ", "evde sağlık hizmet" işlerine yönelik imzalanan sözleşme kapsamında belirtilen işlerin teknik şartnameleri gereğince, bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için kullanılmakta olan belirli özellik ve standarda sahip araçların binek otomobil niteliğinde olduğu, ihale aşamasında şartname gereği binek otomobiller için ayrı teklif verildiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesince tanzim edilen hak ediş raporlarına istinaden bu işler için düzenlenen hakediş faturalarında kullanılan araçlara ilişkin tutarların ayrıca gösterildiği, binek otomobillerin bir aylık dönem için belirlenen kullanım bedeli o dönemde kaç gün veya ne kadar süre kullanıldığına bakılmaksızın belirlendiği belirtilerek, bahse konu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için satın alınacak binek otomobil niteliğindeki taşıtların KDV Kanununun 30/b maddesi kapsamında binek otomobillerin çeşitli şekillerde işletilmesi olarak değerlendirilerek söz konusu araçların alımında yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile satın alınan bu araçların daha sonra satılması halinde uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

           

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

 

            -1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

 

 

            -30/b maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV nin, mükellefin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği,

 

             hüküm altına alınmıştır.

 

            Aynı Kanunun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile mal teslimi ve hizmet ifalarında uygulanacak KDV oranları belirlenmiştir. Kararname eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasına göre TGTC nin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan kullanılmış olanların teslimlerinde %1, KDV Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde ise %18 oranında KDV uygulanacaktır.

           

            Söz konusu Kararnamenin 1 inci maddesinin 5 inci fıkrasında (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan "kullanılmış" deyiminin 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre ÖTV ye tabi olmayan taşıtları ifade edeceği belirtilmiştir.

           

            60 No.lu KDV Sirkülerinin "8.1.2. Binek Otomobillerinin Alımında Ödenen KDV" başlıklı bölümünde de;

           

            "Bu çerçevede, gerçek usulde vergilendirilen taksi işletmecisi, sürücü kursu ve otomobil kiralama şirketi gibi işletmelerin faaliyetleri ile ilgili satın aldıkları binek otomobilleri nedeniyle ödenen KDV indirim konusu yapılabilecektir. Bu mükelleflerin binek otomobilinin alış belgesinde gösterilen KDV, ait olduğu takvim yılı aşılmamak kaydıyla, ilgili belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde, bu araçların fiilen faaliyette kullanılmaya başlanılıp başlanılmadığına bakılmaksızın indirilebilecektir.

           

            Örneğin; mükellef tarafından araç kiralama faaliyetinde kullanılmak üzere Ocak/2010 döneminde satın alınan araç nedeniyle ödenen KDV, bu dönemde aracın kiralanıp kiralanmadığına bakılmaksızın indirilebilecektir.

           

            Binek otomobili işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

           

            Örneğin;

 

            - Otomobil kiralama şirketinin kiralama amacı dışında şirketin kendi ihtiyacı için aldığı otomobil (örneğin; genel müdüre veya personele tahsis edilen otomobil vb.) nedeniyle yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır."

          

            açıklaması yer almaktadır.

                    

            Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla imzalanan sözleşme ve teknik şartname gereği satın alınması planlanan özellikleri ve sayıları belirlenmiş araçların (binek otomobillerin); adı geçen İdareye karşı ifa edeceğiniz hizmetlerin bir unsuru olduğu, söz konusu işin evde sağlık hizmeti; hasta, yaşlı, engelli, kronik rahatsızlığından dolayı bakıma muhtaç kişilere aileleri ile yaşadıkları ortama eğitimli ve tecrübeli sağlık ekibi tarafından tedavilerini karşılayacak şekilde muayene, takip ve bakım hizmetleri olduğu, araç kiralama işi veya binek otomobiller ile doğrudan ilgili olmadığı, binek otomobillerin söz konusu işin ifasında gerekli olduğu dikkate alındığında, bu araçlara ilişkin kullanım bedelleri hakediş raporları ve firmanızca düzenlenecek faturalarda ayrıca gösterilse dahi söz konusu iş "binek otomobillerin çeşitli şekillerde işletilmesi" olarak değerlendirilemeyeceğinden bu araçların iktisabında yüklenilen KDV nin indirimi mümkün bulunmamaktadır.

          

            Diğer taraftan, tarafınızca yapılacak 87.03 tarife pozisyonunda yer alan kullanılmış binek otomobili satışında yüklenilen KDV yi indirim hakkı bulunmayan şirketinizin bu araçları tesliminde ise  %1 KDV uygulanacaktır.

          

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.