Tarih : 12.10.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

73903997-130[28-2014/ 16]-45943

12/10/2015

Konu

:

Elektronik ortamda yayın, bilgi, soru bankası hizmetinde   KDV oranı ve belge düzeni

 

 

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda;

 

            İnternet ortamında bulunan site üzerinden ilköğretim düzeyine yönelik elektronik ortamda yayın, soru ve bilgi bankası oluşturacağınız,

 

            Bu siteye şifre ile girilmek suretiyle söz konusu yayın, soru ve bilgilerin toptan ve perakende satışı ile iştigal edeceğiniz,

 

            Şifre içeren kartların belli bir bedel karşılığı bizzat veya posta ya da kargo vasıtasıyla gönderilerek satışının gerçekleştirileceği

 

            belirtilerek, faaliyet konunuz itibariyle  hangi oranda KDV'ye tabi olacağınız ile ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinizin bulunup bulunmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

 

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            2007/13033 sayılı BKK eki;

 

            (I) sayılı listenin 8 inci sırasında,  gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),

 

            (II) sayılı listenin B. bölümünün 14 üncü sırasında, kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),

 

            yer almaktadır.

 

            1/12/2013 tarih ve 28838 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2013/5595 sayılı BKK ile 2/12/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 8 inci sırasına "bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç)" ibaresi; (II) sayılı listenin B. bölümünün 14 üncü sırasına elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç) ibaresi  eklenmiştir.

 

            Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı Eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 15 inci sırasında, üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile "Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği" hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetlerin %  8 oranında KDV'ye tabi tutulacağı belirtilmiştir.

 

            5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun "Tanımlar" başlıklı bölümünün 2 nci maddesinin (b) bendinde özel öğretim kurumunun; okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kursları, uzaktan eğitim yapan kuruluşları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel eğitim kurumlarını ifade ettiği belirtilmiştir.

 

            Buna göre, müşterilerinize sunacağınız hizmetin, elektronik ortamda yayın, soru ve bilgi bankası oluşturularak bu siteye şifre ile girilmek suretiyle müşterilere sağlanan erişim niteliğinde bir hizmet olması nedeniyle, bu hizmetin eğitim hizmeti veya elektronik kitap-dergi teslimi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

            3100 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUN YÖNÜNDEN:

 

            Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında "Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimseler satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler." hükmüne yer verilmiştir.

 

            Aynı Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında ise "ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti Maliye Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak 2 Seri No.lu KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin 2 nci bölümünde "Eğitim, öğretim ve kreş işletmeciliği" faaliyeti ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmıştır.

 

            Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Fatura Kullanma Mecburiyeti" başlığını taşıyan 232 nci maddesinde; "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

 

            1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

            2. Serbest meslek erbabına;

            3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

            4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

            5. Vergiden muaf esnafa.

 

            Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

 

            Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (442 Sıra No. lu VUK Genel Tebliğine göre 01.01.2015 tarihinden itibaren) 880.- TL yi  geçmesi veya bedeli (442 Sıra No. lu VUK Genel Tebliğine göre 01.01.2015 tarihinden itibaren) 880.-TL den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir." hükmüne yer verilmiştir.

 

            Buna göre, özelge talep formunda belirtilen faaliyetinizin eğitim öğretim faaliyeti olarak nitelendirilmesi mümkün bulunmadığından ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmaktadır.

 

            Diğer taraftan, internet üzerinden yapılan satışlar haricinde işyerinde müşterilere doğrudan satış yapılmaması, satış bedellerinin işyerinde tahsil edilmemesi, tahsilatların banka aracılığıyla veya elektronik yollarla alınması ve satışlarda fatura veya perakende satış fişi düzenlenmesi şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmayacaktır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.