Tarih : 18.09.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

   

Sayı

:

39044742-010-82636

18/09/2015

Konu

:

Katma Değer Vergisinin Hesaplanması

 

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; katma değer vergisi (KDV) hesaplamalarında tam ve küsuratsız sonuç elde etmek için nasıl bir hesaplama yapılması gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetler KDV'ye tabidir.

            26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin ''III/C-5.4.Verginin Hesaplanması'' başlıklı bölümünde;

            ''Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mal ve hizmetler için farklı vergi oranları tespit edilmesi nedeniyle, düzenlenecek belgelerde mal ve hizmetlerin tabi olduğu vergi oranı belirtilmek suretiyle; yani genel vergi oranına tabi mallara ait toplamın yanına ''%18 KDV DAHİLDİR'', (% 8) indirimli orana tabi olanlara ''%8 KDV DAHİLDİR'', (% 1) indirimli orana tabi olanlara ise ''%1 KDV DAHİLDİR'' şerhi verilecektir.

            Yukarıda da belirtildiği üzere, perakende mal satışı yapanlar ile hizmet ifa edenlerin mal satışları ile hizmet ifalarına ait liste, etiket, fatura ve benzeri belgelerde fiyatları, KDV dahil olarak tespit etmeleri ve bedeli vergi dahil tek tutar olarak göstermeleri gerekmektedir. KDV bedele dahil olarak mal teslim eden veya hizmet ifasında bulunan mükellefler, vergi dahil tespit edilen fiyatlar üzerinden beyan edecekleri KDV'yi;

            vergili bedel x vergi oranı / 100 + vergi oranı

            formülü ile, vergi hariç fiyatlar üzerinden beyan edecekleri KDV'yi de

            bedel x vergi oranı / 100

            formülünü kullanarak hesaplayacaklardır.'' denilmektedir.

            Örneğin; bir mükellefin %18 oranında KDV'ye tabi işlemine ait vergi dahil bedel 100 TL'dir. Bu durumunda KDV tutarı (100 x 18) / (100 + 18) = 15,25423728 TL olarak hesaplanacak ve faturada  15,25 TL şeklinde gerekli yuvarlama yapıldıktan sonra KDV matrahı olarak (100-15,25) = 84,75 TL beyan edilecektir.

            Buna göre; KDV'nin bedele dahil olduğu teslim ve hizmetlerinizde, vergi dahil tespit edilen fiyatlar üzerinden beyan edeceğiniz KDV ve KDV matrahının yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde hesaplanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.