Tarih : 18.06.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

21152195-35-02-285

18/06/2015

Konu

:

KDV Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamındaki   teslim ve hizmetlerde KDV istisnası.

 

 

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … ile müşavirliğiniz arasında yeminli mali müşavirlik denetim ve tasdik sözleşmesinin bulunduğu ve adı geçen şirketin KDV Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamındaki istisnaya ilişkin olarak  KDV istisna belgesine sahip olduğu belirtilerek, müşavirliğiniz tarafından tam tasdik sözleşmesi ile vereceğiniz hizmetlerin KDV istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununa 6288 sayılı Kanun ile eklenen geçici 29 uncu madde hükmüne göre, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeleri üstlenen ana yüklenicilere doğrudan bu projelere yönelik olarak yapılacak teslim ve hizmetler ile ithalat işlemleri KDV den istisnadır.

            Söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1/5/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin “3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası” (II/E-3.) başlıklı bölümünde belirlenmiştir.

            Aynı Tebliğin “İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler” (II/E-3.1.3.) alt başlıklı bölümünde;

            “İstisna, bu Tebliğin (II/E-3.1.1.) ayrımında belirtilen projeleri üstlenen ana yüklenicilere, doğrudan bu projelere yönelik olarak yapılacak teslim ve hizmetler ile ithalat işlemlerine uygulanır.

            Ancak doğrudan proje ile ilgili olmayan mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlardan projenin bütünleyici parçası olarak kabul edilmeyenler ile binek otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımları istisna kapsamında değerlendirilmez. İstisna kapsamında değerlendirilmeyen bu alımlara ilişkin yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde de istisna uygulanmaz.”

            düzenlemelerine yer verilmiştir.

            Buna göre, KDV Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamında KDV istisna belgesine sahip olan … ile yaptığınız yeminli mali müşavirlik denetim ve tasdik sözleşmesi doğrudan projeye yönelik olarak yapılan hizmetler kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu hizmetlerin katma değer vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.