Tarih : 27.10.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GİRESUN VALİLİĞİ

Defterdarlık   Gelir Müdürlüğü

 

 

İVEDİ VE GÜNLÜDÜR

Sayı

:

97677631-130[27-2015/1]-22

27/10/2015

Konu

:

KDV Oranı

 

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, bilirkişi raporu ile çalışma imkanı kalmayan ve hurda olduğu tespit edilen makina ve ekipmanlarının cebri icra yolu ile satışının katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun (1/3-d) maddesinde, müzayede mahallinde ve gümrük depolarında yapılan satışların KDV  ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

            Aynı Kanunun 17/4-g maddesinde de metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olduğu hükmü yer almaktadır.

 

            26.04.2014 tarih ve 28983 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "Hurda ve Atık Teslimi" başlıklı bölümünün (1/C-2.1.3.3.3.2) kısmında;

 

            "Hurda kavramı; her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılması suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam karakterli her türlü ham, yarı mamül ve mamül maddeyi ifade etmektedir.

 

            Hurda kavramında işaret edilen genel anlam çerçevesinde;

 

            -Demir, bakır, alüminyum, pirinç, kurşun, teneke, çelik, çinko, pik, sarı, bronz, nikel, kızıl, lehim, mangan-tutya, antimon ve benzeri her türlü metaller,

 

            -Bu metallerin alaşım, bileşim ve cürufları,

 

            -İmalathane ya da fabrikalarda imalat sırasında ortaya çıkan metal kırpıntı, döküntü ve talaşlar  ile standart dışı çıkan metal ürünler,

              

            -İzabe tesislerinden çıkan standart dışı metal hammaddeler, yarı mamuller, hadde bozukları ve benzerleri "hurda metal" kabul edilir." açıklamaları yer almaktadır.

          

            Buna göre, bilirkişi raporu ile hurda ve çalışamaz durumda bulunduğu tespit edilen makine ekipmanlarından, tamir ve bakım yapılamayacak durumda olan veya tamir ve bakım yapılsa bile üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak durumda bulunanların satışının hurda teslimi olarak kabul edilerek katma değer vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

 

         Ancak, tamir ve bakımından sonra kendi işlevini yerine getirmesi mümkün olan makine ve ekipmanlarının ise hurda olarak kabul edilmesi mümkün bulunmadığından bunların tesliminde genel esaslara göre katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.