Tarih : 16.10.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

84974990-130[9-2014/34]-1048

16/10/2015

Konu

:

KDV tevkifatı.

 

 

 

   

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, iş ortaklığınız tarafından …'ne 24 aylık malzeme ve ilaçlama dahil genel temizlik hizmeti verildiği belirtilerek, yapılan bu hizmetle ilgili olarak temizlik malzemesi, ilaçlama ve ego biletine ait bedellerin fatura üzerinde ayrı ayrı gösterilmesi durumunda KDV tevkifatının söz konusu bedeller dahil toplam bedel üzerinden mi yoksa ayrıştırılarak mı uygulanacağı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde; gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiş bulunmaktadır.

            Bu yetkiye dayanılarak 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin, "(I/C-2.1.3.2.10.) Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri" başlıklı bölümünde, "Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10.2.) bölümünde belirtilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

             açıklamasına yer verilmiştir.

            Buna göre; …’ne vermiş olduğunuz 24 aylık malzeme ve ilaçlama dahil genel temizlik hizmetine ait işlemlerin (temizlik işi, temizlik malzemesi, ilaçlama, ego bileti) fatura üzerindeki toplam bedelleri üzerinden 7/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.