Tarih : 29.06.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Vergi ve   Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü)

 

   

Sayı

:

75497510-105[8-2015-22]-25

29/06/2015

Konu

:

KDV tevkifatının beyanı hk.

 

 

 

 

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talebinizde, üniversitenize bağlı 38 harcama birimi bulunduğu ve her harcama biriminin bütçeleri ayrı olduğundan vergi numaralarının da ayrı olduğu, ancak  üniversiteye bağlı harcama birimlerinin vergi beyannamelerinin, muhasebe biriminizin  … vergi numarasından verildiği, bu durumun 2 No.lu KDV beyannamesi yönünden sıkıntı yarattığı hususu vergi dairesince tarafınıza bildirildiği belirtilerek, söz konusu işlemlerinizin aynı vergi numarasından devam ettirilip ettirilemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 4108 sayılı Kanun'un 1'inci maddesiyle değişik 8'inci maddesinde;

 

            "Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzel kişidir. Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

            ......

 

            Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişilere bir vergi numarası verilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye ve vergi numarasının kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzenlenecek belgelerde kullanılması mecburiyetini getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."  hükmü yer almaktadır.

 

             3065 sayılı KDV Kanununun;

 

             9'uncu maddesinde,  vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verildiği,

 

            40/2'nci maddesinde, bu Kanunun 9'uncu maddesinde belirtilen hallerde bu beyanın vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılacağı,

 

            hüküm altına alınmıştır.

 

         Konuyla ilgili olarak yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (I/C-2.1) bölümünde;

 

            "3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.

 

            Vergi alacağını güvence altına almak amacıyla düzenlenen bu madde sadece ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar için öngörülmüş değildir. Maliye Bakanlığı, bunların dışında gerekli gördüğü diğer hallerde de verginin ödenmesinden işleme taraf olanları sorumlu tutabilecektir."

  

            (I/C-2.1.1.) bölümünde,

 

            "KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir."

 

            (I/C-2.1.1.1.) bölümünde,

 

            "Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilir."

 

            açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Yukarıda belirtilen hüküm ve yapılan açıklamalar çerçevesinde, üniversitenize bağlı fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksek okulu, konservatuar, hastane ve rektörlüğe bağlı harcama birimlerinin, kendilerine yapılan teslim ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan vergiyi, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlusu olarak kendilerine ait vergi kimlik numaraları üzerinden 2 No.lu KDV Beyannamesi ile  beyan etmeleri gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.