Tarih : 29.06.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

93767041-130[13-2014/206]-71

29/06/2015

Konu

:

Liman inşaatı için diğer firmalardan alınan proje   dizaynı ve gözetim-denetim hizmetlerinin KDVK'nun 13/e maddesi kapsamında   istisna olup olmadığı

 

 

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talebiniz ile, firmanızın her türlü ulusal ve uluslararası liman işletmeciliği yapmak ve bununla ilgili hizmetler sunmak faaliyeti ile iştigal ettiği, İlimiz Körfez İlçesi Yarımca Mevkiinde bulunan ve inşaatı henüz tamamlanmayan limanınız için KDV Kanununun 13/e maddesi kapsamında daha önceden bağlı bulunduğunuz … Vergi Dairesi Müdürlüğünden aldığınız … tarih ve … sayılı istisna belgenizin bulunduğu, şirketinizin söz konusu liman inşaatının tamamlanması için … İnşaat A.Ş. ile anlaştığı, ayrıca konusunda uzman bazı firmalardan proje dizaynı hizmetleri (liman inşaatı için proje çizimi) ile gözetim ve denetim hizmetleri (liman inşaatının projeye uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin denetlenmesi) aldığı belirtilerek, alınan bu hizmetlerin KDV Kanununun 13/e maddesi kapsamında istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan bilgi istenilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 13/e maddesinde; "Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri " nin vergiden müstesna olduğu hükmü yer almaktadır.

            Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "II/B-6. Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna" başlıklı bölümünün 6.1. bölümünde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

            Buna göre, 3065 sayılı KDV Kanununun 13/e maddesinde, mal teslimleri ve inşaat taahhüt işlerinin istisna kapsamında olduğu belirtilmiş olup, liman inşaatınız için bazı firmalardan aldığınız proje dizaynı (liman inşaatı için proje çizimi) ile gözetim ve denetim (liman inşaatının projeye uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin denetlenmesi) hizmetlerinin anılan madde kapsamında istisnaya tabi tutulması mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.