Tarih : 30.06.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-130-64784

30/06/2015

Konu

:

Miras kalan ferdi işletmenin iade alacaklarının   mirasçısı tarafından mahsup talep edilip edilemeyeceği

 

 

 

 

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ferdi işletmenin sahibi …'ın … tarihinde vefatı sonrasında tek mirasçısı olarak tarafınızca işletmenin faaliyetine devam edildiği, babanızın vefatı öncesinde  ihraç kayıtlı satışlardan doğan KDV iade alacağının vergi borçlarınıza mahsubunun mümkün olup olmadığının bildirilmesi istenmektedir.

 

            3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c bendi ile ihraç kayıtlı satışlar düzenlenmiş olup, aynı Kanunun 32 nci maddesinde ise bu Kanunun 11 inci maddesi kapsamına giren işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirimle giderilemeyen KDV'nin iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Aynı Kanunun 17/4-c maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemlerinin KDV'den istisna olduğu, bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından KDV Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmünün uygulanmayacağı, işlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergilerin, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Öte yandan, işletmenin faaliyetine devam etmesi nedeniyle murisin son dönem KDV beyannamesinde “Sonraki Döneme Devreden KDV” bulunması halinde bu vergi mirasçılar tarafından yürütülen ticari faaliyet nedeniyle hesaplanan vergiden indirilebilecektir.

 

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ferdi işletmenin sahibi …'ın vefatı sonrasında tarafınızca tek mirasçı olarak tüm aktif ve pasifiyle devralınarak faaliyetine devam edilen işletmenin devir  işlemi KDV Kanununun 17/4-c maddesine göre KDV den istisna olup,  tarafınızca devir alınmadan önceki ihraç kayıtlı satışlardan doğan KDV iade alacağının devir alındıktan sonraki doğacak vergi borçlarına mahsubu mümkün bulunmaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.