Tarih : 15.09.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

   

Sayı

:

84974990-130[01-2015/05]-946

15/09/2015

Konu

:

Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında verilen patent  koruma hizmetinde KDV.

 

 

 

 

 

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden, Türk Patent Enstitüsünün (TPE) de taraf olduğu Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında;

- Patent koruma hizmetinden faydalanmak isteyen başvuru sahiplerinin, patent almak istedikleri yabancı ülkelere ayrı ayrı başvuru yapmak yerine, Anlaşmayla oluşturulan uluslararası başvuru prosedürlerini kullanabilecekleri, bu kapsamda Anlaşmaya taraf ülkelerden seçecekleri ülkelerde başvurularını ulusal aşamaya çevirebilecekleri,

 

- Anlaşma kapsamında, kabul ofisi olarak Enstitünüze ise Türk vatandaşları ile Türkiye'de ikametgahı bulunan gerçek/tüzel kişiler tarafından patent koruma hizmetinden yararlanmak üzere uluslararası başvuruda bulunabildiği, 

- Enstitünüzün kabul ofisi olarak görevinin bu başvuruları, başvuru sahipleri adına WIPO bünyesindeki uluslararası büroya ve Avrupa Patent Ofisine ilettikten sonra sona erdiği, daha sonra yürütülen işlemlerde başvuru sahibinin doğrudan muhatap olduğu,

 

- Kabul ofisi olarak Enstitünüz hesaplarına başvuru sahipleri tarafından yatırılan ücretlerin (uluslararası başvuru ücreti, araştırma ücreti vs.) bekletilmeksizin ve bu ücretlerden Enstitü lehine hiçbir tutar alınmadan aynen yurtdışına aktarıldığı, 

- Başvuru anında patent korumasından yararlanılacak ülkenin belli olmadığı, Türkiye dışında farklı ülkelerde patent almak amacıyla uluslararası başvuru yolunu kullanan başvuru sahiplerinin daha sonra kendi ülkesine bu hizmetten yararlanmak üzere giriş yapmasını engelleyici bir hüküm bulunmadığı, dolayısıyla uluslararası başvuru sahibinin başvurusunu Türkiye'de de (TPE tarafından ilan edilen ücret tebliğindeki ilgili ücreti ödemek koşuluyla) ulusal aşamaya çevirebileceği,

 

- Söz konusu Anlaşma kapsamında yapılan başvuru işlemlerinin ve bu işlemler için yapılan ödemelerin vergi uygulamaları karşısındaki durumu hakkında görüş talep edildiği 

anlaşılmakta olup, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir:

 

Vergi Usul Kanunu Açısından: 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika şeklinde tanımlanmış, 231 inci maddesinin (5) numaralı bendinde ise; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir.

 

Aynı Kanunun 232 nci maddesinde; "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler: 

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

 

2. Serbest meslek erbabına;

 

3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

 

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

 

5. Vergiden muaf esnafa

 

 

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

 

 

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 880 TL'yi geçmesi veya bedeli 880 TL'den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir." hükmü yer almaktadır.

 

Bu itibarla, başvuru sahipleri tarafından Enstitünüze ödenen başvuru ve araştırma ücretlerinin tamamı için yedi gün içerisinde fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, Enstitünüzce WİPO'ya aktarılacak bedellerin, Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden biri ya da ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş bulunan muteber bir belge ile tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından:

 

KDV Kanununun;

 

1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV'ye tabi olduğu, faaliyetlerin kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine yapılmasının, bunları yapanların hukukî statü ve kişiliklerinin, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamalarının, ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye'de olup olmamasının işlemlerin mahiyetini değiştirmediği ve vergilendirmeye mani teşkil etmediği,

 

 

6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

 

 

9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

 

 

20/1 inci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

 

 

20/2 nci maddesinde, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği

 

 

hüküm altına alınmıştır.

 

 

Buna göre, patent koruma hizmetinden yararlanmak isteyen Türk vatandaşları ile Türkiye'de ikametgahı bulunan gerçek/tüzel kişilere WIPO tarafından verilen başvuru değerlendirme hizmetinden Türkiye'de yararlanıldığından, hizmet karşılığı olarak Enstitünüz hesaplarına yatırılan tutarların (uluslararası başvuru ücretleri, araştırma ücreti vb.) Enstitünüz tarafından ilgili kuruma aktarılması KDV'ye tabi bulunmaktadır. Dolayısıyla Kurumunuz tarafından yurt dışında bulunan WIPO'ya yapılan ödemeler üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanacak ve 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir. Diğer taraftan başvuru sahipleri tarafından Kurumunuza hizmet karşılığı yapılan ödemeler üzerinden KDV hesaplanarak beyan edilecektir. 

 

 

Öte yandan, uluslararası başvuru sonucunda başvurusunu Türkiye'de ulusal aşamaya çeviren Türkiye'de mukim olan/olmayan gerçek/tüzel kişilere Türkiye'de verilen patent koruma hizmeti karşılığında Enstitünüz tarafından alınan bedeller üzerinden genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanacağı tabiidir.

 

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.