Tarih : 24.06.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

   

Sayı

:

84974990-130[13-2013/14]-687

24/06/2015

Konu

:

Petrol arama faaliyetlerini yürütenlere yapılan teslim   ve hizmetlerde KDV

 

 

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olarak bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetlere tanınan KDV istisnasının idari faaliyetlerinize ilişkin olarak Devlet Malzeme Ofisinden yapılan alımlar hakkında da uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/c maddesine göre, altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisnadır.

            Konuya ilişkin olarak, 26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/5/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin II/B-3.1 bölümünde, söz konusu istisnanın Türk Petrol Kanununun (13/1) maddesi hükmünde belirtilen bir petrol hakkı sahibine, temsilcisine veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş müteahhidine hak sahibi adına yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacağı, bahsi geçen kişi ve kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmetlerin münhasıran petrol arama faaliyetlerine ilişkin olması gerektiği ve bu faaliyetlere ilişkin olmayan idari faaliyetler ile bina tesislerinin ve teçhizatının inşaası, kurulması ve işletilmesine ait mal ve hizmetlerin istisnadan yararlanamayacağı,  münhasıran petrol arama faaliyetinde bulunan kuruluşların idari faaliyetleri ile bina tesislerinin ve teçhizatının inşası, kurulması ve işletilmesine ait mal ve hizmet alımlarının petrol arama faaliyeti ile ilgisi açık olduğundan, bu mal ve hizmet alımlarında sözü edilen istisna hükmü gereğince vergi uygulanmayacağı ve bu uygulamanın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından (Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden), münhasıran arama faaliyetinde bulunduklarına veya söz konusu bina tesislerinin ve teçhizatın münhasıran petrol arama faaliyetlerine tahsis edildiğine dair bir belge almış olan kuruluşlar için geçerli olacağı  açıklamalarına yer verilmiştir.

            Kanunun 13/c maddesinde düzenlenen istisna hükmü ve Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde; petrol arama faaliyetlerini yürütenlere bu faaliyetlerine ilişkin olmak üzere yapılan teslim ve hizmetler KDV den müstesna olup, bu faaliyetlerin dışındaki faaliyetlere yönelik olarak yapılan teslim ve hizmetler istisna uygulaması kapsamına girmemektedir.

            Buna göre, münhasıran petrol arama faaliyetine tahsis edilen bina tesislerinin ve teçhizatının inşası, kurulması ve işletilmesine ait mal ve hizmetler istisna olup, münhasıran petrol arama faaliyetinde bulunmayan kuruluşların Devlet Malzeme Ofisinden yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın idari faaliyetlerine ilişkin  mal teslimleri ve hizmet ifalarına istisna uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.