Tarih : 26.06.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

50426076-130[11-2014/20-1179]-108

26/06/2015

Konu

:

Sanayi Sicil Belgesine sonradan ekletilen ürünlerin   önceki dönemlerde de ihraç kayıtlı olarak satışının yapılıp yapılamayacağı   hk.

 

 

 

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Şirketiniz tarafından Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında kapasite raporunda yer alan ancak imalatçı belgesinde yer almayan malların 07/07/2014 tarihinde satışının yapıldığı, söz konusu malların imalatçı belgesine ilave edilmek suretiyle ilgili kurum tarafından  04/11/2014 tarihinde imalatçı belgesinin revize işleminin yapıldığı belirtilerek söz konusu faturada yer alan malların ihraç kayıtlı satışının yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenmektedir.

 

            KDV Kanununun 11/1-c maddesinde imalatçılar tarafından ihracatçılara ihraç edilmek şartıyla teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, imalatçı mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak, ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesinde tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Konuyla ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/A-8.3. Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar" başlıklı bölümünde; imalatçı kapsamına girmeyen mükelleflerin, tecil-terkin uygulamasından yararlanamayacakları, ancak, diğer şartlan taşımakla beraber, sadece imalatçı belgesine sahip olmayan mükelleflerden, ilgili Kuruma başvuran ve bu Kurumdan söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanların bu belgelerin verilmesi beklenilmeden tecil-terkin uygulamasından yararlanacakları, ilgili Kurumdan olumlu görüş alan mükelleflerin, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki dönemlerde (ilgili kuruma başvuru tarihinden sonraki) diğer tüm şartları taşıdığının ilgili vergi dairesince tespit edilmesi kaydıyla, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki söz konusu teslimlerinde de tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmalarının mümkün olduğu belirtilmiştir.

 

            Bu çerçevede, imalatçı belgesinde yer almayan yeni malları imal etmeye başlayan mükelleflerin bu malları imalatçı belgesinde yer alan üretim konusu mallara ilave ettirmesi (var olan belgenin yeni malları kapsayacak şekilde revize ettirilmesi) halinde imalatçı belgesine yeni ilave edilen mallar yönünden tecil-terkin uygulamasından; ilgili kurumdan olumlu görüş alınması kaydıyla ilgili kuruma başvuru tarihi itibariyle yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 

            Ancak, Şirketiniz tarafından ilgili kuruma revize işlemi için herhangi bir başvuru yapılmaksızın yeni üretilecek mallar için tecil-terkin uygulanmasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.