Tarih : 16.10.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

96620903-130[9/1-28/2015/34]-103

16/10/2015

Konu

:

Sinema gösterim hizmetlerinde KDV oranı

 

 

 

     

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, sinema salonu işlettiğiniz belirtilerek;

             -Gişe veya internet ortamında satılan biletlerde,

             -Çeşitli kurum ve kuruluşlara sinema salonunuzda yapılacak toplu gösterimler nedeniyle düzenlenen faturalarda,

             -Çeşitli kurum ve kuruluşların promosyon mahiyetinde müşterileri için satın aldıkları sinema biletlerine ilişkin düzenlenen faturalarda,

uygulanacak KDV oranı ile salonlarınızda yapacağınız toplu sinema gösterimi hizmetinde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

             1/1 inci maddesinde, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti kapsamındaki teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

             9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

 hüküm altına alınmıştır.

             Aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile KDV oranları, Karara ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

             Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin "B-Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı bölümünün, 16 ncı sırasında, "Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri" ibaresi yer almaktadır.

             26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.05.2014 tarihi itibariyle  yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin "I/C.2.1.3.2.13. Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler" başlıklı bölümünde, "KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır." denilmektedir.

             Buna göre, firmanızca sinema salonunuzdaki gişe veya internet ortamında satılan biletlerde, toplu gösterimler nedeniyle çeşitli kurum ve kuruluşlara düzenlenecek faturalarda KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır.

             Diğer taraftan, söz konusu toplu sinema filmi gösterimi hizmetinin 5018 sayılı Kanuna ekli cetvelde yer alan idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilmesi halinde, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C.2.1.3.2.13) bölümü kapsamında 5/10 oranında idare, kurum ve kuruluşlar tarafından tevkifat uygulanması gerekir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.