Tarih : 03.09.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

   

Sayı

:

51421814-130[28-2015/132]-150

03/09/2015

Konu

:

Sterilizasyon hizmetinde kdv oranı

 

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Üniversiteniz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından özel firmalara verilecek olan malzeme sterilizasyon hizmet bedeline ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV uygulanıp uygulanmayacağı ile uygulanması halinde katma değer vergisi oranının bildirilmesi istenilmektedir.

            3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin,

            -1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış, maddenin 2 nci fikrasında ise ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde de Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği belirtilmiştir.

            Öte yandan, KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı Eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 21 inci sırası uyarınca ilgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri % 8 oranında, Kararname eki listelerde yer almayan mal teslimi ve hizmet ifalarının ise % 18 oranında KDV ye tabi tutulacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, Üniversiteniz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından özel firmalara verilecek olan "malzeme sterilizasyon" hizmeti yukarıda yer alan Kararname eki listelerde yer almadığından % 18 oranında katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.