Tarih : 29.09.2015
Yayın Dönemi : Kasım 2015

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF   HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

Sayı

:

71387770-130[9-2014/270]-16

29/09/2015

Konu

:

Tıbbi cihaz teslimlerinde KDV tevkifatı

 

 

 

 

 

 

 

           

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ifa ettiğiniz laboratuar hizmetlerine (KİT, cihaz sarf ve kan numunelerini merkezlere taşıma, numune sonuçları verme) ilişkin olmak üzere düzenlenecek faturalarda hesaplanacak katma değer vergisi yönünden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan ve 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak teslimler belirtilmiştir.

 

            Söz konusu Tebliğin "2.1.3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri" başlıklı bölümünün "Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı" kısmında, "Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanılan işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında), alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır." denilmektedir.

 

            Ayrıca Tebliğin "2.1.3.2.5.2. Kapsam" başlıklı kısmında; "Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü, kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler. Bu tür hizmetler, esas itibarıyla, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

 

            Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanır:

 

            - Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

 

            - Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilir.

 

            Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulur, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilir.

 

            İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde, sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanır." açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Bununla birlikte söz konusu Tebliğin 2.1.3.2.13. bölümünde KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmiştir.

 

            Buna göre,

 

            -laboratuar hizmetinin laboratuar firmasına hizmet akdiyle bağlı elemanlar tarafından hastane yönetiminin sevk, idare ve kontrolü altında ve hastaneye ait araç ve gereçlerle sunulması durumunda, bu hizmet "işgücü temin hizmeti" kapsamında değerlendirilerek hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV, hastane tarafından 9/10 oranında,

 

            -laboratuar hizmetinin hastane yönetiminin tahsis ettiği bir bölümde, firmanızın kendi araç ve gereçleri ile sunulması veya alınan örneklerin firmanızın hastane dışındaki işyerine götürülerek orada gerekli analizler yapıldıktan sonra sonuçların bildirilmesi şeklinde ifa edilmesi halinde, Sağlık Bakanlığı 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlar kapsamında bulunduğundan Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine verilen bu analiz hizmetine Tebliğin (2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında 5/10 oranında,

tevkifat uygulanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.